Beretning - Oernbjerg

Gå til indhold

Beretning

Generalforsamling
Bestyrelsens beretning 2018
Kære alle,
Denne beretning vil jeg forsøge at gøre kort selv om der egentlig er meget jeg kunne have lyst til at fortælle om i større detaljer.
Året der er gået har været meget præget af vores arbejde med at udfærdige projektforslag til naturpleje ved afgræsning, men jeg vil gemme mine kommentarer herom til sidst i beretningen så der også bliver plads til at gennemgå de øvrige aktiviteter.
Veje og anlæg
Den megen regn i efteråret sled hårdt på vores veje, og det var nødvendigt med ekstra udbedring, så der er brugt flere penge end sædvanligt. Vi har som noget nyt engageret Søren Vad fra Saltum som nu i samarbejde med Bo Sand står for at holde vejene ved lige. Husk at overholde fartgrænsen, og gør også jeres gæster og lejere opmærksomme herpå.
Vores sag mod Jammerbugt Forsyning om utilstrækkelig grundvandssænkning til at sikre vore dræn til sivebrøndene er frafaldet, da problemet nu synes at være løst. Jeg modtager regelmæssigt tal fra pejlingerne i vores område som viser at grundvandet står tilstrækkeligt lavt, og spuling af rørene og oprensning af grøfterne ser ud til at fungere. Vi har herefter betalt den endelige regning til advokatbistand på 10.000 kr.
Vi har fortsat det gode samarbejde med Sommerhuspedellen som sørger for flisning af grenaffald og fældninger to gange om året.
Bredbånd
Vi modtog et tilbud fra Stofa om etablering af bredbånd gennem fibernet til hele området betinget af at 40 % af husene forhåndstilmeldte sig – under favorable vilkår. Efter flere runder med opfordringer – også fra vores naboforening Ørnbjerg II – var der tilstrækkeligt med tilmeldinger, og arbejdet blev udført i starten af året. Det gav anledning til en del jordarbejde og beskæringer af træer/buske som førte til klager fra flere medlemmer. Jeg håber at entreprenøren MH Entreprise har sørget for at udbedre de steder der trængte. Fiberkablet giver en god og hurtig forbindelse til internettet, og kan også benyttes til TV signal hvis dette ønskes.
Lokalplan
Vi har nu haft lokalplanen i kraft i to år og allerede set mange gode eksempler på at lempelsen i muligheder for tilbygninger er anvendt. Det betyder jo at der kan bygges større og mere fleksibelt end i den oprindelige deklaration. Vi er meget opsat på at lokalplanens krav opretholdes og ser med tilfredshed at kommunen påtager sig tilsynsrollen og nu er i færd med at give påbud til et hus om at bringe forholdene i orden, dog efter flere påmindelser fra foreningen om at lade det ske ! Det er i vores fælles interesse at vi overholder lokalplanens regler og jeg vil opfordre alle til nøje at sætte sig ind i bestemmelserne før om/tilbygninger startes.
Foreningens hjemmeside og e-kommunikation
Vores hjemmeside er foreningens vigtigste kommunikationskanal, og jeg vil gerne igen opfordre de resterende medlemmer om at oplyse mailadresser så vi kan nøjes med elektroniske meddelelser til endnu flere – også i lyset af de stadigt stigende porto omkostninger og lange leveringstider af papirpost. Vi har haft en situation hvor vore medlemsoplysninger kunne ses også uden anvendelse af log-in og kodeord, så vores webmaster har nu ændret kodeordet og i øvrigt anskaffet nyt webprogram som gør anvendelsen af hjemmesiden mere enkel og sikker. I disse tider et lille eksempel på ”fake news” som også var tæt på at ramme os. Vi var i gang med at skrive en pressemeddelse sammen med Team Vand og Natur om at ensianblåfuglen findes i vores område. En meget sjælden sommerfugl, som er knyttet til klokkeensian blomsten. Det viste sig så at det foto af denne sommerfugl som var lagt op på vores galleri slet ikke stammer fra området ! Vi har nu gennemgået fotoarkivet for at sikre at alle fotos er autentiske. Og igen en lille opfordring til alle : bidrag gerne med fotos til arkivet fra området.
Der er blevet forespurgt om vi skal have et debatforum fx i form af Facebook side hvor foreningens medlemmer kan give deres mening til kende. Bestyrelsen har ikke mod på dette, da erfaringen viser at der skal betydelige resourser til at administrere og moderere dette, hvilket vi ikke ser os i stand til.
Persondata forordningen (GPDR)
25. maj trådte den nye EU persondataforordning i kraft med det formål at sikre borgerne bedre kontrol over personfølsomme oplysninger som opbevares i databaser. Bestyrelsen har vurderet at vi som forening som svar på denne forordning har behov for en privatlivspolitik som nu ligger på foreningens hjemmeside. Kort sagt fortæller den at vi kun opbevarer ufølsomme data på medlemmerne til brug for at kunne udføre foreningens aktiviteter. Teksten er udarbejdet på basis af lignende dokumenter for andre foreninger og klubber. Hvis nogen har forslag til forbedringer eller ændringer er I meget velkomne til at kontakte vor dataansvarlige, foreningens sekretær Finn Hansen
Naturpleje og naturstatus
Som gentaget mange gange er områdets natur og bebyggelsens placering heri vores unikke særkende. Vi er priviligerede at have huse i et af de mest naturskønne steder i landet efter min mening, og har en stor forpligtelse til at passe godt på vore omgivelser. Tilgroning er den største trussel, og mange steder ser vi høj vækst af græs, hybenroser der breder sig på klitheden, selvsåede graner der hurtigt bliver store, pilekrat der overtager de lave områder osv. Dette har til følge at mangfoldigheden af planter og dyr begrænses med favorisering af de hurtigt-voksende vækster på bekostning af de nøjsomme planter og urter, at vore luner gror til og at det udtryk af landskabet, som var grundlaget for hele udstykningen, forringes. Vi afholdt naturpleje dag sidste år i august med brav indsats af de fremmødte og Danmarks Naturfredningsforening og fik hjælp af kommunens biologer til at vurdere hvordan vi kan beskytte lunerne. Der er afsat 10.000 kr i vores budget til fjernelse af vedholdige vækster omkring den østlige lune senere på året, det er godkendt af kommunen og der er ikke mig bekendt indløbet protester under høringen. Pyha !!.Vi vil igen invitere foreningens medlemmer til at deltage i naturpleje i det tidlige efterår hvilket snart er blevet en fast tradition. Vi overvejer at genetablere foreningens naturplejeudvalg og håber der vil være frivillige interesserede der melder sig til at deltage, - vi tager det op under naturplejedagen. Der skal snart tælles hedepletvingespind på området øst for Sarasvej for at vurdere hvordan bestanden af vores flagskibsart har det, igen med kyndig hjælp fra Team Vand og Natur, Jammerbugt Kommune. Årets for mig store naturoplevelse var tilstedeværelsen af op til 4 mosehornugler i det tidlige forår. De gik på vingerne sent på eftermiddagen og kunne typisk ses jage mus i området omkring Selmavej og Sinnesvej. Christian Kelsen har taget en serie fremragende fotos heraf som kan nydes på hjemmesiden
Afgræsningsprojektet
Og det bringer mig så frem til hovedtemaet i det forgangne år, nemlig afgræsningsprojektet. Den korte version er at foreningen allerede i 2010 på den ordinære generalforsamling vedtog den endelige rapport til lokalplanarbejdet, hvor det udtrykkeligt fremgik at afgræsning med hegning i delområde C var et af vore naturplejevirkemidler. Da emnet blev rejst på sidste års generalforsamling, og interessen herfor blev styrket ved naturplejedagen i august, besluttede bestyrelsen at gennemføre en vejledende undersøgelse om vi skulle fortsætte arbejdet med at udarbejde forslag. Undersøgelsen gav opbakning hertil, og vi var klar til at informere om projektforslaget i marts måned på et møde for alle medlemmer. Herefter fremsatte vi forslaget til afstemning på ekstraordinær generalforsamling i maj hvor forslaget blev vedtaget. Men det skal ikke være nogen hemmelighed at der har været ført en omfattende nej-kampagne, og vi har ikke ilet med at gennemføre projektet!
I har sikkert alle i større eller mindre grad fulgt med i den omfangsrige korrespondance om sagen, og dannet jer hver især jeres egen mening herom. Jeg har overvejet meget hvordan jeg skulle formidle min og bestyrelsens oplevelse, og er endt med at ty til Det gamle Testamente med en analogi: 2.-Mosebog indeholder beretningen om Exodus, Udfrielsen fra Ægypten hvor det lykkedes israelitterne at undslippe efter 10 plager ramte kong Farao. Mon ikke mange husker remsen :
Vand til blod og frøers mængde,
myg dernæst Ægypten trængte.
Kvægpest, kopper, bylders nød,
hagl, græshopper, mørke, død.
Nu er det bestemt ikke fordi jeg sympatiserer med datidens kong Farao, men har alligevel haft opfattelsen af at foreningens medlemmer og vi i bestyrelsen vil blive overdænget med mindst samme antal plager hvis afgræsning bliver gennemført, så derfor en ”Udfrielsen fra afgræsning” remse fra min side for at beskrive forløbet
Vand for dyrt og fluers mængde
Ulv dernæst vort forslag trængte
Prisfald, kvægdrift, udsigtsbrøde
Hån, klager, tinglyst skøde
Vi er i bestyrelsen helt klar over at der blandt mange medlemmer har været skepsis og – hos enkelte indædt modstand over for projektet -, og er åbne over for saglig og faglig, og også følelsesladet kritik.
Vi kan sagtens acceptere at der internt i foreningen stilles spørgsmål til bestyrelsens beretning, protokollen fra generalforsamlingen og designet af spørgeundersøgelsen, men synes også at vi har haft gode og fyldestgørende svar.
Hvad vi derimod finder aldeles uacceptabelt og illoyalt er at medlemmer af foreningen har kontaktet tredjemand bag bestyrelsens ryg og forsøgt at sabotere det arbejde som foreningens medlemmer har givet bestyrelsen mandat til at udføre. Som bare et eksempel herpå, hvad det har udløst af ekstraarbejde blandt mange, har jeg haft endog meget pinlige samtaler med fondene som har givet tilsagn om at støtte projektet, og forklaret status for processen og er heldigvis lykkedes med at berolige dem så tilsagnet blev fastholdt.
Dråben der fik bægeret til at flyde over var henvendelsen til 2 af bestyrelsens medlemmer for at søge at splitte bestyrelsen og undsige formanden og sekretæren. Vi så os da nødsaget til at kommentere til samtlige medlemmer om at vi var en enig bestyrelse bag projektet.
Vi har ikke røde kort i foreningen og slet ikke et VAR system for at få assistance udefra hvis i tvivl, men vi mangler nok i den grad et ordensreglement !
Nok om det. Der skal være plads til forskellige meninger i et foreningsdemokrati, og valgte repræsentanter skal selvfølgelig udskiftes hvis medlemmerne ikke stoler på at bestyrelsen udfører sin rolle i foreningens interesse.
For at foreningen kan fungere er det imidlertid også nødvendigt at respektere flertallets bestemmelser, hvilket meget tydeligt fremgår af vore vedtægter.
Hvordan kommer vi så videre ?
Jammerbugt Kommune har meddelt os at de ikke ønsker at deltage i projektet som partnere, men at det er op til os selv at gå videre, og at de per definition har en tilsynsrolle.
Hvis etablering af hegning og afgræsning fører til civilt søgsmål mod bestyrelsen siger vi stop. Bestyrelsen har ikke lyst eller resourser til at indgå i en retslig proces anlagt af egne medlemmer. Vi vil derfor ikke starte projektet op med mindre vi får vished for at modstandere ikke agter at føre sagen videre gennem klageinstanser. Vi har et stille håb om at dette kan ske i løbet af det næste år, hvor vi stadig har mulighed for at holde vore bevillingstilsagn åbne.
Vi er helt klar over, at en praksis som betyder at 1/115 ejendomsretten til fællesområder kan blokere for flertalsbeslutninger kan have vidtrækkende konsekvenser for foreningens virke. Vi er ikke enige i at dette er en farbar fortolkning. Bestyrelsen har alligevel tegnet en ansvarsforsikring, og vi er allerede blevet bedt om at tage stilling til om Selmavej skovfældningen i 2015 kan udløse erstatningskrav mod den tidligere bestyrelse.
Foreningen har tidligere haft sager hvor der bestemt ikke var enighed om hvilken vej at tage. Jeg vil gerne henvise til oden af vores salige medlem Gunnar Thorlund Jepsen fra 2001 om flagstænger, men også til oden af Thorlund Jepsen fra 2004, ved vores 25-års jubilæum, med et vers som rigtig mange af os nok gerne vil identificeres med :
Lad fremtidens folk tænke tilbage
På de gode folk som i dag
En virkelig tørn ville tage
For ”Ørnbjergs” natur – den gode sag
Til sidst tak til alle jer der har ydet en frivillig indsats for at værne om området, og tak for de varmende støtteerklæringer i trængte tider. En særlig tak til William Bluhme som har sørget for at slå græsset på vore trampestier, og gelejdet os igennem møderne som ordstyrer og dirigent på fornem vis. Også til Povl-Erik Halmind for det store arbejde med at fungere som vores webmaster, og endelig til mine kolleger i bestyrelsen, og Hans Dahl som revisor, som alle har sørget for at vi har holdt den professionelle linje så godt som muligt.
Næste år har vi 40 års jubilæum, lad os til den tid holde en god fest og der fejre foreningen og nyde at vi har så dejligt et område sammen.
Pbv

                                                                                                     

Peter Bonne Eriksen, formand
Tilbage til indhold