Beretning - Oernbjerg

Gå til indhold

Hoved menu:

Beretning

Generalforsamling

Grundejerforeningen Ørnbjerg

Bestyrelsens beretning 2017

Indledningsvis vil jeg sige at mit første år som formand har været præget af det gode arbejde som den forrige formand og resten af bestyrelsen har leveret over en lang årrække, og en overleveringsforretning som viste at der ikke var ubehagelige hængepartier eller skeletter ud af skabet sager.
Den største og vigtigste begivenhed i det forløbne år var færdiggørelsen af lokalplanen for området. Ekstra papirkopier til interesserede ligger på bordet inden for døren. Lokalplanen er afløseren for vores oprindelige deklaration, men indholdet er i høj grad baseret på de principper som allerede dengang i 1970erne blev nedfældet for at sikre områdets enestående karakter bedst muligt og samtidig give muligheder for at opføre nogle dejlige sommerhuse. Vi har ad flere omgange gennemgået de væsentligste punkter i lokalplanen, så jeg vil her nøjes med at fremhæve at den stadig har til formål at bevare en smuk natur i udstykningen men nu har givet bedre muligheder for større ombygninger af husene.
Jeg deltog i møde med Jammerbugt Kommune i slutningen af maj hvor det blev oplyst at der skal laves en række nye lokalplaner i kommunen – formentlig efter samme principper som blev benyttet for vores sommerhusområde.
Fælles anlæg
Jeg vil nu kort gennemgå aktiviteter og status for vore fællesanlæg i området :

Veje
Der er foretaget vedligehold og afhøvling af vores samarbejdspartner Bo Sand her i foråret og vi forventer endnu en runde efter sommerferien. Lad mig høre hvis der opstår problemer med huller eller vedvarende meget vand – i disse tider med mange skybrud må det forventes at belastningen på vejene bliver øget. Jeg vil meget opfordre til at der køres langsomt, max 30 km/t og at I gerne gør opmærksom herom til brugere og lejere af husene. Der har ikke været behov for snerydning i den forløbne vinter så vidt jeg er orienteret.
Stier
Der er udgivet et fint oversigtskort over kommunens stianlæg, ekstra kopier ligger oppe ved siden af lokalplanen. Vore egne stier er i fin forfatning, takket være frivillig indsats af William, Søren m fl, og jeg vil gerne fremhæve den nye bro nord for Hjertesøen som blev bygget af de to herrer som lover en levetid på mindst 30 år. Der er modtaget konstruktivt tilsagn fra formanden for nabogrundejerforeningen Lille Norge om tiltag for at stoppe trafikken over til Sarasvej ad en selvbestaltet sti som går ind over vores fællesarealer, håber at problemet er løst ?

Grøfter
Efter aftale med kommunen er der foretaget oprensning af vore grøfter samtidigt med oprensningen af de kommunale grøfter. Dette er en væsentlig del af vedligeholdet af dræningsanlægget som er afgørende for vores spildevandsbehandling. Hvis ikke grundvandsstanden er tilstrækkelig lav kan vore nedsivningsanlæg ikke fungere ordentligt. Vores problemer på visse grunde på Selmavej er endnu ikke løst, og vi har bragt sagen til Ankestyrelsen og ønsker at kommunen påtager sig ansvaret for at dræningen sikrer den nødvendige minimumsafstand på ½ m til grundvandsspejlet fra bunden af sivedrænet overalt. Sagen er endnu ikke afgjort og vi har for nylig fået meddelelse om at der kan pågå endnu en tid før det sker. Kommunen hævder at det er vores ansvar at sikre denne afstand og at løsningen er etablering af miler, at anlæg kun har en levetid på 20-40 år og at årsagen til problemerne bl a er klimaændringer med forøgede regnmængder. Det lader heldigvis til at problemet dette år ikke har været så stort som tidligere.

Postkasse anlæg
Vores stativer har fungeret godt i en årrække, det er jo nuomdage også begrænset hvor stor belastningen er på den enkelte kasse, al kommunikation foregår jo efterhånden digitalt. Alligevel er der grund til at fremhæve at vi ønsker en pæn og ensartet standard af stativerne, og hvis en postkasse skal udskiftes har vi fundet frem til hvilken model der nu skal bruges, og lagt oplysninger herom på hjemmesiden. Foreningen betaler den nye postkasse, men vi mener at de eksisterende kan holde mange år endnu hvis de tømmes regelmæssigt og ikke overfyldes af reklameaviser mm. Jeg har i et enkelt tilfælde påtalt at der er udskiftet til en anden type og fået lovning på det vil blive ændret snarest.

Naturpleje
Vores største aktiv i området er den enestående og unikke natur vi er omgivet af, og den største trussel er efter min mening at den ændrer sig så særpræget forsvinder. Tilgroning er uundgåelig hvis der ikke løbende foretages beskæringer og oprydninger. Der foregår en meget stor indsats af rigtig mange i foreningen, hvad enten det er fældning af selvsåede træer, beskæringer af eksisterende træer, bekæmpelse af den invasive hybenrose, oprydning efter stormfald osv. Vi har en aftale med Sommerhuspedellen om flisning og bortkørsel af affald, som er foretaget nu før sommerferien og forventes gentaget hen på efteråret.
I august sidste år gennemførte vi en arbejdsdag hvor glædeligt mange medlemmer deltog. Med kyndig vejledning fra kommunens naturafdeling inkl udlån af redskaber, og instruktion i brug af leer fra Danmarks Naturfredningsforening lykkedes det at få ryddet en del opvækst omkring Hjertesøen, og skabt bedre vækstbetingelser for planten djævelsbid ved græsslåning, så vores flagskibsart hedepletvingen fortsat kan trives. Bent Trangbæk melder om mange flyvende sommerfugle i starten af juni så jeg tror indsatsen virker ! Vi afholder også en sådan arbejdsdag i år – det bliver 17. august – skal nok annoncere separat på hjemmesiden, og håber selvfølgelig igen på stort fremmøde.
Jeg mødtes med Jammerbugt Kommunes biologer i maj måned for at diskutere hvilke tiltag der kan gøres for at sikre en større mangfoldighed i vores luner. Anbefalingen er at holde bevoksningen omkring bredden nede og samtidig forsøge at bortfiske med net de skaller mm som tydeligt begrænser mulighederne for at flere padder fx salamandre og frøer kan trives. En større oprensning blev frarådet så jeg vil ikke anbefale at vi i denne omgang forfølger dette.

Fugletur
I slutningen af maj måned afholdt foreningen en fugletur hvor vi igen fik bekræftet hvor mange spændende fugle der findes i området. Dette er jo min egen store lidenskab og hvert år byder på nye spændende oplevelser – vi lykkedes således på turen med at se den smukke sortstrubede bynkefugl som er ny i området og nu yngler her.
Netop nu er der et væld af sommerfugle , bl a de små blåfugle, randøjer og perlemorsommerfugle som har så korte flyvetider og er afhængige af sol og varme.

Tak til bestyrelsen og for frivilligt arbejde
Det har været en fornøjelse at blive en del af bestyrelsen, tak til I andre tre for jeres meget påskønnede indsats og til revisoren Hans Dahl som sørger for at påtegne vores korrekte regnskaber.
Slutteligt vil jeg takke for det frivillige arbejde som så mange af jer har lagt og lægger for at få tingene til at fungere.
Den eneste jeg vil fremhæve specielt udover hvad der allerede er nævnt er vores webmaster Povl-Erik Halmind. Vores hjemmeside er et særdeles vigtigt medie for kommunikation, og jeg vil opfordre jer alle til at sikre at de korrekte oplysninger om mailadresser mm ligger på den lukkede del af hjemmesiden så i er til at kontakte. Povl-Erik som nu bor i Hvidovre sørger løbende for at alle relevante oplysninger er tilgængelige, og vi har igen her i foråret forsøgt at revidere de enkelte sider så der ikke ligger forældede eller ukorrekte informationer. Måleren på hjemmesiden viser at der har været over 10.000 besøg ! Check gerne galleriet der hele tiden bliver fornyet bl a med natur billeder som Christian Kelsen og jeg selv bliver ved med at få lagt på ! I er alle velkomne til at bidrage – jo bedre vores natur er dokumenteret des bedre muligheder for at få hjælp til at bevare den - og des større tilskyndelse til at komme ud og opleve den selv!

Hermed er beretningen åben for kommentarer og spørgsmål
Peter Bonne Eriksen 7. juli 2017
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu