Bestyrelsens beretning 2018

Kære alle,

Denne beretning vil jeg forsøge at gøre kort selv om der egentlig er meget jeg kunne have lyst til at fortælle om i større detaljer.

Året der er gået har været meget præget af vores arbejde med at udfærdige projektforslag til naturpleje ved afgræsning, men jeg vil gemme mine kommentarer herom til sidst i beretningen så der også bliver plads til at gennemgå de øvrige aktiviteter.

Veje og anlæg

Den megen regn i efteråret sled hårdt på vores veje, og det var nødvendigt med ekstra udbedring, så der er brugt flere penge end sædvanligt. Vi har som noget nyt engageret Søren Vad fra Saltum som nu i samarbejde med Bo Sand står for at holde vejene ved lige. Husk at overholde fartgrænsen, og gør også jeres gæster og lejere opmærksomme herpå.

Vores sag mod Jammerbugt Forsyning om utilstrækkelig grundvandssænkning til at sikre vore dræn til sivebrøndene er frafaldet, da problemet nu synes at være løst. Jeg modtager regelmæssigt tal fra pejlingerne i vores område som viser at grundvandet står tilstrækkeligt lavt, og spuling af rørene og oprensning af grøfterne ser ud til at fungere. Vi har herefter betalt den endelige regning til advokatbistand på 10.000 kr.

Vi har fortsat det gode samarbejde med Sommerhuspedellen som sørger for flisning af grenaffald og fældninger to gange om året.

Bredbånd

Vi modtog et tilbud fra Stofa om etablering af bredbånd gennem fibernet til hele området betinget af at 40 % af husene forhåndstilmeldte sig – under favorable vilkår. Efter flere runder med opfordringer – også fra vores naboforening Ørnbjerg II – var der tilstrækkeligt med tilmeldinger, og arbejdet blev udført i starten af året. Det gav anledning til en del jordarbejde og beskæringer af træer/buske som førte til klager fra flere medlemmer. Jeg håber at entreprenøren MH Entreprise har sørget for at udbedre de steder der trængte. Fiberkablet giver en god og hurtig forbindelse til internettet, og kan også benyttes til TV signal hvis dette ønskes.

Lokalplan

Vi har nu haft lokalplanen i kraft i to år og allerede set mange gode eksempler på at lempelsen i muligheder for tilbygninger er anvendt. Det betyder jo at der kan bygges større og mere fleksibelt end i den oprindelige deklaration. Vi er meget opsat på at lokalplanens krav opretholdes og ser med tilfredshed at kommunen påtager sig tilsynsrollen og nu er i færd med at give påbud til et hus om at bringe forholdene i orden, dog efter flere påmindelser fra foreningen om at lade det ske ! Det er i vores fælles interesse at vi overholder lokalplanens regler og jeg vil opfordre alle til nøje at sætte sig ind i bestemmelserne før om/tilbygninger startes.

Foreningens hjemmeside og e-kommunikation

Vores hjemmeside er foreningens vigtigste kommunikationskanal, og jeg vil gerne igen opfordre de resterende medlemmer om at oplyse mailadresser så vi kan nøjes med elektroniske meddelelser til endnu flere – også i lyset af de stadigt stigende porto omkostninger og lange leveringstider af papirpost. Vi har haft en situation hvor vore medlemsoplysninger kunne ses også uden anvendelse af log-in og kodeord, så vores webmaster har nu ændret kodeordet og i øvrigt anskaffet nyt webprogram som gør anvendelsen af hjemmesiden mere enkel og sikker. I disse tider et lille eksempel på ”fake news” som også var tæt på at ramme os. Vi var i gang med at skrive en pressemeddelse sammen med Team Vand og Natur om at ensianblåfuglen findes i vores område. En meget sjælden sommerfugl, som er knyttet til klokkeensian blomsten. Det viste sig så at det foto af denne sommerfugl som var lagt op på vores galleri slet ikke stammer fra området ! Vi har nu gennemgået fotoarkivet for at sikre at alle fotos er autentiske. Og igen en lille opfordring til alle : bidrag gerne med fotos til arkivet fra området.

Der er blevet forespurgt om vi skal have et debatforum fx i form af Facebook side hvor foreningens medlemmer kan give deres mening til kende. Bestyrelsen har ikke mod på dette, da erfaringen viser at der skal betydelige resourser til at administrere og moderere dette, hvilket vi ikke ser os i stand til.

Persondata forordningen (GPDR)

25. maj trådte den nye EU persondataforordning i kraft med det formål at sikre borgerne bedre kontrol over personfølsomme oplysninger som opbevares i databaser. Bestyrelsen har vurderet at vi som forening som svar på denne forordning har behov for en privatlivspolitik som nu ligger på foreningens hjemmeside. Kort sagt fortæller den at vi kun opbevarer ufølsomme data på medlemmerne til brug for at kunne udføre foreningens aktiviteter. Teksten er udarbejdet på basis af lignende dokumenter for andre foreninger og klubber. Hvis nogen har forslag til forbedringer eller ændringer er I meget velkomne til at kontakte vor dataansvarlige, foreningens sekretær Finn Hansen

Naturpleje og naturstatus

Som gentaget mange gange er områdets natur og bebyggelsens placering heri vores unikke særkende. Vi er priviligerede at have huse i et af de mest naturskønne steder i landet efter min mening, og har en stor forpligtelse til at passe godt på vore omgivelser. Tilgroning er den største trussel, og mange steder ser vi høj vækst af græs, hybenroser der breder sig på klitheden, selvsåede graner der hurtigt bliver store, pilekrat der overtager de lave områder osv. Dette har til følge at mangfoldigheden af planter og dyr begrænses med favorisering af de hurtigt-voksende vækster på bekostning af de nøjsomme planter og urter, at vore luner gror til og at det udtryk af landskabet, som var grundlaget for hele udstykningen, forringes. Vi afholdt naturpleje dag sidste år i august med brav indsats af de fremmødte og Danmarks Naturfredningsforening og fik hjælp af kommunens biologer til at vurdere hvordan vi kan beskytte lunerne. Der er afsat 10.000 kr i vores budget til fjernelse af vedholdige vækster omkring den østlige lune senere på året, det er godkendt af kommunen og der er ikke mig bekendt indløbet protester under høringen. Pyha !!.Vi vil igen invitere foreningens medlemmer til at deltage i naturpleje i det tidlige efterår hvilket snart er blevet en fast tradition. Vi overvejer at genetablere foreningens naturplejeudvalg og håber der vil være frivillige interesserede der melder sig til at deltage, - vi tager det op under naturplejedagen. Der skal snart tælles hedepletvingespind på området øst for Sarasvej for at vurdere hvordan bestanden af vores flagskibsart har det, igen med kyndig hjælp fra Team Vand og Natur, Jammerbugt Kommune. Årets for mig store naturoplevelse var tilstedeværelsen af op til 4 mosehornugler i det tidlige forår. De gik på vingerne sent på eftermiddagen og kunne typisk ses jage mus i området omkring Selmavej og Sinnesvej. Christian Kelsen har taget en serie fremragende fotos heraf som kan nydes på hjemmesiden

Afgræsningsprojektet

Og det bringer mig så frem til hovedtemaet i det forgangne år, nemlig afgræsningsprojektet. Den korte version er at foreningen allerede i 2010 på den ordinære generalforsamling vedtog den endelige rapport til lokalplanarbejdet, hvor det udtrykkeligt fremgik at afgræsning med hegning i delområde C var et af vore naturplejevirkemidler. Da emnet blev rejst på sidste års generalforsamling, og interessen herfor blev styrket ved naturplejedagen i august, besluttede bestyrelsen at gennemføre en vejledende undersøgelse om vi skulle fortsætte arbejdet med at udarbejde forslag. Undersøgelsen gav opbakning hertil, og vi var klar til at informere om projektforslaget i marts måned på et møde for alle medlemmer. Herefter fremsatte vi forslaget til afstemning på ekstraordinær generalforsamling i maj hvor forslaget blev vedtaget. Men det skal ikke være nogen hemmelighed at der har været ført en omfattende nej-kampagne, og vi har ikke ilet med at gennemføre projektet!

I har sikkert alle i større eller mindre grad fulgt med i den omfangsrige korrespondance om sagen, og dannet jer hver især jeres egen mening herom. Jeg har overvejet meget hvordan jeg skulle formidle min og bestyrelsens oplevelse, og er endt med at ty til Det gamle Testamente med en analogi: 2.-Mosebog indeholder beretningen om Exodus, Udfrielsen fra Ægypten hvor det lykkedes israelitterne at undslippe efter 10 plager ramte kong Farao. Mon ikke mange husker remsen :

Vand til blod og frøers mængde,

myg dernæst Ægypten trængte.

Kvægpest, kopper, bylders nød,

hagl, græshopper, mørke, død.

Nu er det bestemt ikke fordi jeg sympatiserer med datidens kong Farao, men har alligevel haft opfattelsen af at foreningens medlemmer og vi i bestyrelsen vil blive overdænget med mindst samme antal plager hvis afgræsning bliver gennemført, så derfor en ”Udfrielsen fra afgræsning” remse fra min side for at beskrive forløbet

Vand for dyrt og fluers mængde

Ulv dernæst vort forslag trængte

Prisfald, kvægdrift, udsigtsbrøde

Hån, klager, tinglyst skøde

Vi er i bestyrelsen helt klar over at der blandt mange medlemmer har været skepsis og – hos enkelte indædt modstand over for projektet -, og er åbne over for saglig og faglig, og også følelsesladet kritik.

Vi kan sagtens acceptere at der internt i foreningen stilles spørgsmål til bestyrelsens beretning, protokollen fra generalforsamlingen og designet af spørgeundersøgelsen, men synes også at vi har haft gode og fyldestgørende svar.

Hvad vi derimod finder aldeles uacceptabelt og illoyalt er at medlemmer af foreningen har kontaktet tredjemand bag bestyrelsens ryg og forsøgt at sabotere det arbejde som foreningens medlemmer har givet bestyrelsen mandat til at udføre. Som bare et eksempel herpå, hvad det har udløst af ekstraarbejde blandt mange, har jeg haft endog meget pinlige samtaler med fondene som har givet tilsagn om at støtte projektet, og forklaret status for processen og er heldigvis lykkedes med at berolige dem så tilsagnet blev fastholdt.

Dråben der fik bægeret til at flyde over var henvendelsen til 2 af bestyrelsens medlemmer for at søge at splitte bestyrelsen og undsige formanden og sekretæren. Vi så os da nødsaget til at kommentere til samtlige medlemmer om at vi var en enig bestyrelse bag projektet.

Vi har ikke røde kort i foreningen og slet ikke et VAR system for at få assistance udefra hvis i tvivl, men vi mangler nok i den grad et ordensreglement !

Nok om det. Der skal være plads til forskellige meninger i et foreningsdemokrati, og valgte repræsentanter skal selvfølgelig udskiftes hvis medlemmerne ikke stoler på at bestyrelsen udfører sin rolle i foreningens interesse.

For at foreningen kan fungere er det imidlertid også nødvendigt at respektere flertallets bestemmelser, hvilket meget tydeligt fremgår af vore vedtægter.

Hvordan kommer vi så videre ?

Jammerbugt Kommune har meddelt os at de ikke ønsker at deltage i projektet som partnere, men at det er op til os selv at gå videre, og at de per definition har en tilsynsrolle.

Hvis etablering af hegning og afgræsning fører til civilt søgsmål mod bestyrelsen siger vi stop. Bestyrelsen har ikke lyst eller resourser til at indgå i en retslig proces anlagt af egne medlemmer. Vi vil derfor ikke starte projektet op med mindre vi får vished for at modstandere ikke agter at føre sagen videre gennem klageinstanser. Vi har et stille håb om at dette kan ske i løbet af det næste år, hvor vi stadig har mulighed for at holde vore bevillingstilsagn åbne.

Vi er helt klar over, at en praksis som betyder at 1/115 ejendomsretten til fællesområder kan blokere for flertalsbeslutninger kan have vidtrækkende konsekvenser for foreningens virke. Vi er ikke enige i at dette er en farbar fortolkning. Bestyrelsen har alligevel tegnet en ansvarsforsikring, og vi er allerede blevet bedt om at tage stilling til om Selmavej skovfældningen i 2015 kan udløse erstatningskrav mod den tidligere bestyrelse.

Foreningen har tidligere haft sager hvor der bestemt ikke var enighed om hvilken vej at tage. Jeg vil gerne henvise til oden af vores salige medlem Gunnar Thorlund Jepsen fra 2001 om flagstænger, men også til oden af Thorlund Jepsen fra 2004, ved vores 25-års jubilæum, med et vers som rigtig mange af os nok gerne vil identificeres med :

Lad fremtidens folk tænke tilbage

På de gode folk som i dag

En virkelig tørn ville tage

For ”Ørnbjergs” natur – den gode sag

Til sidst tak til alle jer der har ydet en frivillig indsats for at værne om området, og tak for de varmende støtteerklæringer i trængte tider. En særlig tak til William Bluhme som har sørget for at slå græsset på vore trampestier, og gelejdet os igennem møderne som ordstyrer og dirigent på fornem vis. Også til Povl-Erik Halmind for det store arbejde med at fungere som vores webmaster, og endelig til mine kolleger i bestyrelsen, og Hans Dahl som revisor, som alle har sørget for at vi har holdt den professionelle linje så godt som muligt.

Næste år har vi 40 års jubilæum, lad os til den tid holde en god fest og der fejre foreningen og nyde at vi har så dejligt et område sammen.

Pbv

                                                                                                     

Peter Bonne Eriksen, formand

 

 

 

Bestyrelsens forslag :

 

 

VEDTÆGTER

for

"GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG"

Navn, hjemsted og formål :

§1.

Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG"

§ 2.

Foreningens hjemsted er Jammerbugt Kommune under retten i Hjørring.

§ 3.

Grundejerforeningen formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i

forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme, herunder specielt at påse, at den på

ejendommene hvilende lokalplan respekteres, at anlæg og vedligeholdelse af veje finder sted, at sikre naturpleje af

fællesområderne, samt at forestå oprensning af kanaler og grøfter og være forbindelses- og formidlingsled til de

øvrige grundejerforeninger i området og til myndighederne.

Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af

foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag samt til at

underskrive og lade tinglyse deklarationer med eller uden pant.

De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte

medlemmer.

Foreningens bestyrelse skal være berettiget til at udfærdige ordensreglement. Ordensreglementet, der skal vedtages

af en generalforsamling med 2/3 majoritet, træder i kraft, når det er udsendt til medlemmerne.

Medlemmerne og disses forhold til foreningen :

§ 4.

Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af matrikelnumrene 2-fx; 2-fy, 2-fz, 2-fæ, 2-fø, 2-ga, 2-gb,

2-gc, 2-gd, 2-ge, 2-gf, 2-gg, 2-gh, 3-v, 3-x, 3-y, 3-z, 3-æ, 3~0, 3-aa, 3-ab, 3-ac, 3-ad, 3-ae, 3-af, 3-ag, 3-ah, 3-ai, 3-ak,

3-al, 3-am, 3-an, 3-ao, 3-ap, 3-aq,'3-ar, 3-as, 3-at, 3-au, 3-av, 3-ax, 3-ay, 3-az, 3-aæ, 3-aø, 3-ba, 3-bb, 3-bc, 3-bd,

3~be, 3-b!, 3-bg, 3-bh, 3-b1, 3-bk, 3-bl, 3-bm, 3-bn, 3-bo, 3-bp,,3-bq, 3-br, 3-bs, 3-bt, 3-bu, 3-bv, 3-bx, 3-by, 3-bz, 3-

, 3-bø, 37ca, 3-cb, 3-cc, 3-cd, 3-ce, 3-cf, 3-cg, 3-ch, 3-,ci, 3-ck, 3-cl, 3-cm, 3-cn,,3-co, 3-cp, 3-cq, 3-cr, 3-cs, 3-ct, 3-

ou, 3~cv, 3-cx, 3-cy, 3-cz, 3-cæ, 3-cø, 3-da, 3-db, 3-dc, 3-dd, 3-de, 3-df, 3-dg, 3-dh, 3-di, 3-dk, 3-dl, 3-dm, 3-dn, 3-do,

3-dp, 3-dq, 3-dr, 3-ds, og fællesarealerne matr.nr. 2-ax, 3-u, Kettrupgaard, Grønhøj Huse m.m., Ingstrup sogn.

De til en hver tid værende ejere af ovennævnte parceller er pligtige til at være medlemmer af grundejerforeningen.

Grundejerforeningen skal være berettiget til med 2/3 majoritet af de på en generalforsamling mødende medlemmer at

træffe bestemmelse om, at også ejere af parceller udenfor foreningens område kan være medlemmer af foreningen

eller at grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening.

§ 5.

Når et medlem overdrager sin parcel eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er han fra

overtagelsesdagen ophørt med at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog

tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.

Både den tidligere og den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskifte til foreningen ved dennes sekretær og i forbindelse

hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, stilling og bopæl samt parcellens parcelnummer og

matrikelnummer.

§ 6.

I forhold til tredjemand hæfter foreningens medlemmer pro rata for foreningens forpligtelser.

I forhold til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også skal være tilfældet med tab, som foreningen har på

enkelte medlemmer.

Ovennævnte hæftelse udregnes i forhold til det kontingent, det enkelte medlem betaler..

Hvert medlem betaler for hver parcel, han/hun ejer, et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige

udgifter, at erlægge inden 1/4 ( 1. April ) for det pågældende kalenderår.

Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling.

Indbetaling af kontingent skal ske til Foreningens bankkonto eller andet af Grundejerforeningens bestyrelse angivet

sted.

Er et medlem mere end 1 måned i restance til Foreningen, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej efter at

der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen.

Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant, der endvidere skal betale et

administrationstillæg for restancen, svarende til 1/2

( en halvdel ) af årskontingentet.

Er restancen ikke indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i denne

generalforsamling samt valgbarhed.

§ 7.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed

§ 8.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juli/august måned i Nordjylland.

Indkaldelse, regnskab/budget, rettidigt indkomne forslag og eventuelle øvrige bilag til indkaldelsen sendes af

Bestyrelsen med tre ugers varsel til hvert medlem på den e-mailadresse, som medlemmet har angivet til Foreningens

sekretær.

Har et medlem ikke angivet en e-mailadresse til Foreningen, sendes indkaldelsen til den medlemsprotokollen anførte

adresse.

Referat af Generalforsamlingen, bestyrelsens beretning og eventuelle øvrige bilag udsendes til medlemmerne efter

samme retningslinier som for Indkaldelsens vedkommende.

Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver ændring af emailadresse

og om enhver adresseforandring.

Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen

v/formanden i hænde senest den 1/6.

Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. På hver ordinær generalforsamling

skal følgende punkter behandles :

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisor

4. Rettidigt indkomne forslag.

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

6. Valg af formand for bestyrelsen

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanterPeter Eriksen_ 4/6/2018 10.02

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning

§ 9.

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med mindst 8 dages varsel, afholdes så ofte,

som bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter at mindst 1/4del af foreningens medlemmer – der ikke er i restance til

foreningen – til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsordenen for den

ekstraordinære generalforsamling. Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamling afholdes

inden 6 uger efter dennes modtagelse.

Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen,

kan dagsordenen nægtes behandlet.

§ 10.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes

behandlingsmåde og stemmeafgivning.

Hvert medlem har 1 stemme for hver parcel, han/hun ejer.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten finder, at en skriftlig

afstemning vil være hensigtsmæssig.

Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand.

Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end 1 fuldmagt.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel majoritet, jfr. dog §§ 11 og 18.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter

den har fuld beviskraft i enhver henseende.

§ 11.

Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på forandring af foreningens vedtægter,

ordensreglement, bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra

medlemmernes side og optagelse af lån, kræves at beslutningen vedtages med 2/3dele af de afgivne stemmer.

Bestemmelsen om, at medlemmerne ikke hæfter solidarisk overfor tredjemand kan kun ændres ved eenstemmighed

hos samtlige medlemmer.

Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig bestemmelse om bevilling af midler udover det til administrationen

nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til

at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af

generalforsamlingens beslutning.

Bestyrelsen

§ 12

Bestyrelsen består af 3 – 5 medlemmer. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen.

Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med en næstformand.

I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling.

Bestyrelsen samt suppleanterne vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må, hvis blot ét medlem af bestyrelsen kræver det, udgå af bestyrelsen og suppleanten for ham indtræder da i hans sted.

Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

§ 13.

Bestyrelsen har den daglige drift af foreningens virksomhed – herunder drift og vedligeholdelse af fællesanlæg – og

varetager dens formål og interesser.

Der afholdes møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt. Over det under forhandlingerne

passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende

bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne giver møde.

Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde at stemmelighed er formandens stemme

udslagsgivende.

§ 14.

Foreningen tegnes overfor tredjemand af den samlede bestyrelse.

Revisorer og regnskab

§ 15.

Generalforsamlingen vælger 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

Revisor gennemgår mindst én gang årligt foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere

bestemmelse og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er til stede, hvorefter han indgiver sine

revisionsbemærkninger til bestyrelsen.

§ 16.

Foreningens regnskab er kalenderåret, første regnskabsår dog fra foreningens stiftelse og indtil 31/12 1979.

Regnskabet skal tilstilles revisoren inden ¼ og skal af denne være revideret såvel talmæssigt som kritisk så betids, at

en ekstrakt med revisionspåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig medindkaldelse til generalforsamlingen.

§ 17.

Medlemmernes indbetalinger foretages til kassereren, der indsætter foreningens midler i bank, sparekasse eller på

girokonto i foreningens navn.

På kontoen kan kun hæves af kassereren.

§ 18.

Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer og

kan kun vedtages efter de om lovændringer gældende regler og med samtykke af Jammerbugt Kommune.

Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue.

Særlige bestemmelser

§ 19.

Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse love intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og

overbevisning at afgøre og løse disse men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved

førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær

 

Indkomne forslag

 

 

 

Forslag 1 fra Kirsten Wisborg:

1. Generalforsamlinger kan alene afholdes lørdage eller søndage.

2. Medlemmer kan stemme ved fuldmagt til et andet medlem. Dette dokumenteres overfor dirigenten

ved overdragelse af fuldmagt uden tilkendegivelse af stillingtagen til afstemningstemaer. Der er ingen

begrænsning på antallet af fuldmagter, som et fremmødt medlem kan anvende.

Punkt 1 er begrundet i, at der er tale om en grundejerforening for fritidshuse, og det kan ikke forventes,

at medlemmer har mulighed for at deltage på hverdage.

Punkt 2 er dels begrundet i, at det ikke giver mening at hvert medlem kun kan medbringe en enkelt

fuldmagt. Ved sidste ekstraordinære generalforsamling betød det formentligt, at der var medlemmer, der

ikke kunne stemme pr. fuldmagt. Dels er det begrundet i, at medlemmer, der ønsker at stemme ved

fuldmagt, skal have samme mulighed for at afgive stemme anonymt som de fremmødte medlemmer

har, når der foretages skriftlig afstemning. Desuden kan en fuldmagt være mere generel, så den dækker

flere afstemningstemaer, som ikke nødvendigvis er kendte på forhånd.

 

 

Forslag 2 fra Kirsten Wisborg:

Vi er havnet i den situation, at spørgsmålet om afgræsning på fællesarealet på Sarasvej har gjort

det tydeligt, at initiativer på fællesarealerne kræver samtlige 115 lodsejeres accept.

Det er en uheldig situation, fordi også almindelig naturpleje, som er foregået igennem de sidste

mange år, principielt kræver enighed blandt de 115 lodsejere.

Med henblik på at sikre, at grundejerforeningen som hidtil kan drage omsorg for naturpleje i form

af afbrænding, slåning, fjernelse af rosa rugosa, pil, enkeltstående træer etc. samt oprensning af

søer og luner, foreslåes følgende:

Bestyrelsen anmodes om at tilvejebringe accept fra samtlige lodsejere til følgende

vedtægtsændring, der tinglyses på de to fællesarealer:

"Grundejerforeningen forestår naturpleje i form af afbrænding, slåning, fjernelse af rosa rugosa, pil

og træer på matriklen samt oprensning af søer og luner.

Fældning af enkeltstående træer kan ske uden beslutning på generalforsamling. Fældning af

egentlig sammenhængende skovbevoksning kan kun ske efter beslutning på generalforsamling.

Dog kan generalforsamlingen beslutte at overlade en sådan afgørelse til ejerne af de tilgrænsende

matrikler.

Naturpleje i form af afgræsning samt hel eller delvis indhegning kan kun finde sted efter

forudgående accept fra samtlige lodsejere."

 

Regnskab

 

 

 

Budget

budget 20190001.jpg