Grundejerforeningen Ørnbjerg                       

 

1. april 2011

Forslag til

Besøg af Dronning Margrethe. 

 

Dato:  31. november 2010 

Kongehuset besøger den 24. maj næste år Brønderslev i forbindelse med byens 90 års købstads jubilæum. 

I den forbindelse har kongehuset den efterfølgende dag ønsket at se vestkysten samt et typisk Vendsysselsk sommerhusområde. 

Da der i Brønderslev Kommune ikke er sommerhuse på vestkysten, har der været et nært samarbejde med Jammerbugt Kommune om at finde et sådant typisk sommerhusområde.

Sammen har de to kommuner udpeget vort område i Kettrup som det mest typiske, og at det er her der skal laves de færreste ændringer i området for at leve op til kongehusets og PET´s ønsker samt krav til sikkerheden. 

Samtidigt passer det godt ind i Forsvarsministeriets forberedelser med en fremvisning af Festung Kettrup, som til den tid vil være delvist udgravet. 

Bestyrelsen skal indenfor ca. 1 måned melde tilbage, om vi er interesseret i at få et sådant besøg i vores forening. 

Da besøget i henhold til arrangørerne vil komme til at koste op til ca. 1.000 kr. pr. medlem har vi besluttet, at medlemmerne skal stemme om, hvorvidt vi skal sige ja tak til arrangementet. 

Indsend derfor venligst nedenstående stemmeseddel til foreningen inden 1 måned, eller gå ind på vores hjemmeside i mappen ” Afstemninger ” og sæt dit kryds, senest den

9. december d.å.

 

 

Navn:                                  ------------------------------------------------- 

Sommerhus adresse:     ------------------------------------------------ 

Vi mener, at arrangementet skal gennemføres:         ------------     Bestyrelsens anbefaling ! 

Vi mener ikke, at arrangementet skal gennemføres:  ------------     Skal begrundes !

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Besøg af Dronning Margrethe
Resultat af afstemningen. 

12. december 2010.  

Stemmesedlerne er nu optalt, og 61 % af de afgivne stemmer har stemt imod en gennemførelse af arrangementet.

Men da der efter foreningens vedtægter i § 11 stk. 4 kræves et flertal på 2/3 ( ca. 70% ) for at forkaste et forslag, som anbefales af bestyrelsen, vil arrangementet i henhold til medlemmernes ønske således blive gennemført. 

Bestyrelsen vil derfor meddele arrangørerne, at vi gerne vil deltage i arrangementet, og vi vil nu gå i gang med at planlægge det sammen med kongehuset og PET. 

Nærmere oplysninger vil af sikkerhedsmæssige årsager først kunne gives ca. 1. april næste år. 

MVH

Festudvalget

 

Dronning Margrethe besøger Kettrup.

 

Som bekendt har bestyrelsen i notat af 31. november 2010 bekendtgjort et muligt besøg af Dronning Margrethe i Kettrup, og i notat af 12.december 2010 offentliggjort afstemnings-resultat af, hvorvidt vi skulle gennemføre arrangementet trods de relative store økonomiske omkostninger forbundet hermed for hvert enkelt medlem. 

Begge notater ligge endnu på denne hjemmeside under foreningsnyt – se nedenfor.

Afstemningen viste jo et pænt flertal for en gennemførelse af arrangementet, og som lovet, kan vi nu give yderligere oplysninger herom. 

På grund af de store sikkerhedsforanstaltninger er det på nuværende tidspunkt desværre ikke så meget vi kan sige om selve programmet. Men da besøget jo også kommer til at berøre vore medlemmer både før, under og efter besøget har vi af PET fået godkendelse til at videregive en række praktiske forhold. 

Vi kommer som nævnt til at skulle lave nogle få mindre ændringer i området. 

Ved besigtigelsen i efteråret blev det bemærket, at vore huse enten er grønne eller brune, hvilket er atypisk for et typisk dansk sommerhusområde. Det er derfor aftalt, at foreningen foranlediger 8 sommerhuse malet sorte og 5 sommerhuse malet svenskrøde, alle med hvide vinduer. Husene skal efter besøget muligvis males om i de for området lovlige farver. 

Bestyrelsen og arrangørerne går endvidere ud fra, at alle medlemmerne får deres hus nymalet inden besøget i maj. 

Det er ligeledes atypisk, at vi ikke har flagstænger i vort område. 

Ifølge Danmarks Statistik skulle normalt ca. 30% af husene have en flagstang, og der vil derfor blive opsat flagstænger ved 35 af vore sommerhuse.  De 35 flagstænger er således lovliggjorte, og ejerne behøver ikke at fjerne dem efterfølgende. Interesserede kan allerede nu søge bestyrelsen om at komme i betragtning. Se ansøgningsskema på hjemmesiden. 

Der vil desuden blive placeret en flagstang med kongehusets splitflag på toppen af Ørnbjerg. Splitflaget vil efter besøget blive udskiftet med foreningens eget logoflag. 

Sidste vinter døde der flere hundrede fisk i hjertesøen, og den har lige siden lugtet fælt af svovlbrinte. Da hjertesøen er et af de områder, der skal vises frem for kongehuset, er det besluttet at tømme søen for det forurenede vand og fylde nyt vand i, tilsat mindre mængder klor. 

Ved hjertesøen vil der ligeledes blive plantet 25 nye gøgeurter, således at vi er sikre på, at der er nogle at se på under besøget. 

Prinsgemalen er som bekendt meget interesseret i jagt, og vi vil derfor arrangere en mindre jagt for prinsgemalen på fællesarealet øst for Sarasvej.  

Der vil her blive opsat et 5 m. højt skydetårn, og der er aftalt med Camping Roligheden, at vi kan købe et antal af deres tamme dådyr til udsætning, når prinsgemalen er kommet op i tårnet. Bl.a. har vi fået lovning på en rigtig flot buk med skovlformet gevir, også kaldet en fuldskuffel. 

Desuden vil vi forsøge at få fremskaffet en af de endnu i vort område sjældne mårhunde, som prinsgemalen uden tvivl vil sætte stor pris på at nedlægge. 

Skulle der være jægere i foreningen, som har lyst til at deltage som vejledere og udsæt-tere i selve jagten, bedes I snarest muligt henvende Jer til bestyrelsen. 

Vi er også for tiden i forbindelse med Nationalmuseet for at finde et sted i området, hvor vi kan lave en mindre udgravning af nogle sten eller gamle knogler – helst fra mennesker -, som jo har dronningens store interesse. 

Da dronningen ikke er særlig godt gående på ujævne stier, har kongehuset bedt om at få lagt knust asfalt ud på de stier, hvor vi har planlagt ruten skal gå. 

Vi skal også ind og se et af medlemmernes sommerhuse, så vi hører gerne, hvis der er medlemmer som har lyst til at vise deres rengjorte sommerhus frem. Foreningen sørger for kaffe og brød, leveret af den landskendte Kongeligt  Privilegerede Gourmet Kro – Fårup Skovhus, som ligeledes vil stå for forplejningen under hele arrangementet. 

Bestyrelsen vil naturligvis være repræsenteret under hele besøget, men vi ser også meget gerne, at så mange af medlemmerne som muligt vil opholde sig i området og følge besøget, gerne vinkende med små flag. Børn og børnebørn er naturligvis også velkomne, ligesom Børnehaven Roligheden i Saltum vil stille med årgangene 2006 og 2007. 

Ved modtagelsen af dronningen med følge, vil bestyrelsen overrække dronningen en gave til varigt minde om besøget i Kettrup. Gaven er et kunstnerisk kopi af kosten på Ørnbjerg, fremstillet i bronze, belagt med guld, og placeret på et fladt stykke upoleret rav. Gaven er udført af den kendte nordjyske kunstner Lene Purkær Stefansen – www.lenepurkaer.dk

Bestyrelsen vil ligeledes deltage i receptionen på Dannebrog om aftenen. Vi har tilmed også foranlediget, at vi kan tage op til 30 agtværdige medlemmer med, som udvælges af bestyrelsen efter en sikkerhedsgodkendelse af PET. I dette tilfælde kan man således ikke søge bestyrelsen om at komme i betragtning. 

Hele besøget vil naturligvis blive dækket af de landsdækkende tv-stationer, som har indvilget i, at vi får rettighederne til optagelserne. Disse rettigheder kan være mange penge værd for os, idet de store sommerhusudlejnings bureauer har udtrykt ønsker om at købe dem til brug i deres markedsføring i Skandinavien og Tyskland. 

Skønt kommunen dækker 25% af de totale omkostninger ved arrangementet, viser de foreløbige budgetter, at det vil koste foreningen ca. 220.000 kr., hvilket vil sige

ca. 1.900 kr. pr. medlem. 

Det er ganske vist blevet noget dyrere end de 1.000 kr. vi budgetterede med i december sidste år, men vi finder dog, at det ligger indenfor den usikkerheds grænse man må kalkulere med i sådanne store arrangementer. 

Beløbet vil blive opkrævet med renter sammen med ejendomsskatterne i 2012. 

Bestyrelsen anser arrangement som en god investering for fremtiden, idet det giver os en enestående lejlighed til at komme på måske ikke verdenskortet, så dog på det Nord-europæiske kort. 

Alt andet lige må vi derfor dels forvente et voldsomt boom i udlejningen af vore huse, således at investeringen tjenes ind allerede i år, og dels at huspriserne vil stige betragteligt.  

Vi har da også kun fået ros for dette enestående og historiske arrangement, og vi glæder os utrolig meget til besøget og receptionen på Dannebrog. 

Yderligere oplysninger vil løbende blive lagt ud på vores hjemmeside www.ørnbjerg.dk 

PBV

Festudvalget