Grundejerforeningen Ørnbjerg                       

 

1. april 2013

Grundejerforeningen

bliver nu

KLIMAGRUNDEJERFORENING.

Jammerbugt  Kommune blev som bekendt  i 2009 klimakommune, og har siden da gjort en stor indsats for at forbedre klimaet og for at reducere CO2 udledningen i hele kommunen.

Indsatsen er desværre kun delvist lykkedes, og derfor vil også kommende lokalplaner for sommerhus områder komme til at indeholde ret skrappe miljøkrav.

På et møde mellem kommunen og foreningen vedr. den kommende lokalplan bad borgmester Mogens Gade  os derfor om en mere aktiv miljø indsats, og skitserede samtidigt en lang række krav, som regeringen har bedt kommunerne om at indføre i kommende lokalplaner for sommerhus områder.

Kravene fra regeringen og kommunen skal ses med baggrund i, at alene sommerhusejerne i kommunen repræsenterer ca. 32.000 borgere, hvilket jo svarer til en by på størrelse med Holstebro. Så vort bidrag til miljøforbedringer vil være af stor betydning for at regeringen og kommunen kan nå deres mål.

Bestyrelsen har i lighed med andre bestyrelser for sommerhus grundejer-foreninger derfor indgået en aftale med kommunen om, at vi fra 2014 bliver en Klimagrundejerforening, og vi forpligtiger os dermed aktivt til at arbejde for et bedre miljø i vort område.

Aftalen blev indgået i begyndelsen af året, og formanden  for foreningens klimaudvalg Philip Davidsen fik -  som det ses på billedet - overrakt vort Miljøcertifikat af borgmester Mogens Gade ved en højtidelighed på rådhuset.

Borgmester Mogens gade overrækker miljøcertifikatet til foreningen

 

I det følgende vil vi i korte uddrag fremhæve, hvilke tiltag der fra myndighe-dernes side vil / kan komme på tale for at opnå et tilfredsstillende bidrag til miljø forbedringer. Vore egne tiltag vil blive fremlagt og drøftet på general-forsamlingen i juli måned.

 

1. Kvoter på forbrug.

Vi sommerhusejere bruger i henhold til Statistisk Årbog 2013 og kommunen alt for meget el og vand.

Der vil derfor blive indført et kvotesystem, således at hvert sommerhus bliver tildelt en kvote for elforbrug og en kvote for vandforbrug.

Kvoterne bliver sandsynligvis 10 % lavere end gennemsnitsforbruget over de sidste 10 år.

Overskrides kvoten, vil der blive lagt en miljøafgift på merforbruget.

Kvoterne vil kunne handles, således at man kan sælge den del af kvoten, som man eventuelt ikke selv bruger, til sommerhusejere  som har et mer-forbrug.

Poolhusene har jo et relativt stort el- og vandforbrug, men der vil ikke blive lavet særregler for disse huse. Kvoten vil derfor blive beregnet ud fra et normalt sommerhus. Ejerne af poolhuse opfordres derfor til at sætte poolens vandtemperatur ned til 16 0C og til at slukke for saunaen.

2. Brændeovne.

Vi har alt for mange brændeovne i sommerhusområderne, hvilket medfører en betydelig miljøforurening. Og da vi jo har et godt og billigt alternativ i el-opvarmningen, skal vi prøve at minimere anvendelsen af  brændeovnene.

Der vil derfor blive stillet krav om, at brændeovne kun må anvendes i et begrænset antal timer i døgnet, primært om morgenen og om aftenen.

Endvidere vil der blive lagt en afgift på de betydelige mængder af træ, som medlemmerne fælder, også  ved fældning i vore skove og plantager.

Desuden vil der komme et krav om installering af partikel filtre i skorstenene.

Selv påtænker bestyrelsen at opsætte simple og prisbillige partikelmålere i vort område, således at vi kan følge udviklingen og gribe ind, såfremt vi ikke overholder de fra myndighederne stillede miljøkrav.

 

3. Trafik forhold.

Trafikken med biler er i lighed med brændeovnene også i sommerhus-områderne en stor miljøforurener.

Trafik- og miljøministeriet  vil derfor have nedsat denne trafik, bl.a. ved at gøre det mindre attraktivt at køre i bil og mere attraktivt at cykle og gå.

Der skal derfor :

- anlægges belyste og asfalterede gang-  og cykelstier langs betonvejen og langs foreningens fire vej.

- anlægges en række vejbump.

- anlægges en central containerplads for husholdningsaffald, således at vi undgår forureningen fra de store skralde biler, der nu helt unødvendigt kører rundt til hvert enkelt sommerhus.

- indføres specielle høje takster i det kommende road pricing system for kørsel i sommerhusområder, dels af miljøhensyn og dels for medfinansiering af Klimagrundejerforeningernes  miljøindsats.

For at formindske fjerntrafikken til sommerhusområderne  vil der blive indført specielle stempelafgifter ved salg af sommerhuse og for udlejning af sommerhuse.

I dag er forholdet jo, at mange af sommerhusene i kommunen og i vores forening er ejet af folk som, set fra Kettrup Bjerge, bor i udkants Danmark.  F.eks. i Gentofte, Hellerup, Værløse, Humlebæk og på Frederiksberg.

Disse folk kunne jo, set ud fra et miljøhensyn, ligeså godt købe sig et som-merhus i Hornbæk og Gilleleje, eller i et af de andre små sommerhus-områder, hvor husene endnu er til at købe for rimelige penge.

Der vil derfor af miljøhensyn fra 2014 blive indført en stempelafgift ved salg af sommerhuse til købere udenfor Jammerbugt Kommune. Afgiften vil være progressiv i forhold til, hvor langt væk fra kommunen køberen bor.

Det at kommunen nu er en klimakommune og vores forening en klima-grundejerforening vil helt naturligt tiltrække mange miljøbevidste turister. På den ene side er det naturligvis tillokkende for vore udlejere og forretnings-drivende, men på den anden side er det set ud fra målsætningen om at være en miljøbevidst kommune og forening meget utilfredsstillende.

For turister vil der derfor blive indført en lokal miljø stempelafgift beregnet ud fra udlejningsprisen. Så skulle denne sag også gerne være på plads.

4. Solceller m.v.

På eget initiativ vil vi på de fleste større fællesarealer opsætte solcelle anlæg, i alt ca. 8.000 m2.

I lokalplanen vil det endvidere bliver lovliggjort at opsætte solfangere og solceller på tagene.

Endvidere vil foreningen støtte op om og købe en række andelsbeviser i den kommende kystnære havvindmøllepark i Jammerbugten ud for os.

Ovenstående er blot et uddrag af  kommende tiltag.

Bestyrelsen er af den overbevisning, at alle vore medlemmer støtter op om bestyrelsens beslutning, og vi ser derfor ingen grund til at indkalde til møder herom udover den allerede annoncerede Miljøkonference.

Skulle der mod forventning være enkelte, som gerne vil høre mere om sagen, kan man i henhold til vore vedtægters § 9 indkalde medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen er meget tilfreds med, at vi nu får gennemført  de omtalte tiltag for hermed dels at give vort bidrag til et bedre miljø i lokalområdet og  i verdenen, og dels være med til at sænke klodens middeltemperatur med de meget omtalte 20C, således at vi også i fremtiden undgår oversvømmelse af vort skønne område.

Ja, man kan vel ligefrem sige, at der i 2014 starter en nu spændende epoke i vores forenings historie.

Kettrup Bjerge den 1. april 2013

PBV - Søren Dam  

 CC           Jammerbugt Kommune og Nordjyske