Foreningsnyt - Arkiv - Oernbjerg

Gå til indhold

Foreningsnyt - Arkiv

Nyt


10. marts 2015
Foreningen inviterer hermed sammen med Peter Bonne Eriksen vore morgenfriske medlemmer til en spændende fugletur i Kettrup Bjerge.
Fugleturen finder sted i forbindelse med Kr. Himmelfarts dagene, nemlig fredag den 15. maj d.å.
Peter har jo i mange år fotograferet fugle og sommerfugle i vort område. Vi har i foreningen fået del i mange af disse billeder, og på foreningens hjemme-side under området - landskabet - fauna har vi efterhånden fået opbygget et flot album over fugle og sommerfugle i vort område.
På fugleturen vil vi få lejlighed til at se og høre mange af disse fugle ude i naturen.
Vi vil primært komme til at se og høre sangfuglene, som på dette tidspunkt er vendt tilbage sydfra for at yngle, samt de faste beboere i vort område som mejser, spætter og finker.
Turen er planlagt til at starte kl. 6.00 med mødested for enden af Sinnesvej oppe ved skoven, hvorefter vi går en ca. 4 km. lang tur gennem varierede naturområder i Kettrup Bjerge.
Vi tilråder gode vandresko og varmt tøj, og medbring gerne en kikkert.
I tilfælde af regnvejr vil turen blive aflyst.
Turen slutter ved 8 tiden med kaffe og rundstykker hos Peter og Birgitte på Sinnesvej 31.
For at få det bedste udbytte af turen, har vi begrænset deltager antallet til ca. 15 efter først til mølle princippet.
Såfremt interessen for turen er større, vil vi gentage arrangementet på et endnu ikke fastlagt tidspunkt.
Tilmelding til Peter på:
e-mail: peterbonneeriksen@hotmail.com
Tlf. 30 79 73 94
MVH
Peter Bonne Eriksen
Søren Dam

Sommerfuglen Hedepletvingen.
August 2014.
Som tidligere oplyst på bl.a. foreningens generalforsamlinger, har vi i vort område i flere år haft den sjældent forekommende sommerfugl hedepletvingen. Blandt fagfolk er det ret enestående, og vi viI derfor i det efterfølgende gerne give yderlige oplysninger om sommerfuglen til dem af foreningens medlemmer, som har interesse heri.
Hedepletvingen var i Danmark og i resten af Europa tidligere ret almindelig med store lokale forekomster, men den er i dag opstillet som truet på den europæiske rødliste ligesom 71 andre dagsommerfuglearter. Sommerfuglen er ligeledes opført på den danske rødliste som akut truet. Dette skyldes, at arten i de seneste år er gået kraftigt tilbage og nu kun forekommer sjældent i såvel dens danske som i hele dens europæiske udbredelsesområde.
Derudover er hedepletvingen bl.a. også opført i Bernkonventionen om beskyttelse af Europas vilde planter og dyr, samt i EF`s Habitatdirektiv om dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning.
I årene 1990 - 1994 blev hedepletvingen påvist 24 steder i Danmark, men i 1998 blev der kun påvist 4 steder, og der er siden da kun påvist få andre steder. Hedepletvingen forekommer nu stort set kun i Nordjylland og Himmerland.
Hedepletvingen har en kort flyvetid, der sjældent varer mere end 3 uger fra normalt sidst i maj til midt i juni. Hannen klækker først, og ses herefter i en afsøgende zig-zag flugt på jagt efter nyklækkede hunner, som den kan parer sig med. Efter parringen afsætter hannen et " kyskhedsbælte " af skum på hunnens genitalier, som forhindre andre hanner i at befrugte hende.
Hunnen lægger fortrinsvis sine æg på planten djævelsbid, der således er en betingelse for at sommerfuglen findes i et område. Æggene klækker efter ca. tre uger, hvorefter larverne går i gang med at æde af djævelsbid planten.
Planten er normalt spist efter en til to uger, hvorefter larverne kravler hen til de nærstående djævelsbid for at spise videre.
I løbet af august / september når larverne overvintringsstadiet, hvorefter de spinder et overvintringsspind ved djævelsbid plantens stængel, hvor de så overvintre.
I begyndelsen af marts måned det følgende år kommer larverne ud af overvintringsspindet, hvorefter larverne fortsætter med at spise de nu nye blade på djævelsbid planten.
I begyndelsen af maj måned foregår forpupningen, som varer ca. 14 dage, hvorefter klækning igen foregår.
Da vi opdagede forekomsten af hedepletvingen i vort område for nogle år siden, gjorde vi både Naturstyrelsen og Jammerbugt Kommune opmærksom på fundet. Begge har siden udvist stor interesse for fundet, og der har bl.a. været biologer fra kommunen oppe i vort område for at tælle overvintrings-spind, hvilket er et udtryk for, hvor stort antallet af sommerfuglen er.
Ligeledes vil vi i september måned besigtige området sammen med kommunen for at drøfte, hvorvidt vi fra foreningens side kan gøre noget for at bevare og allerhelst forbedre vilkårene for sommerfuglen.
Selvom de fleste af os vil nok aldrig får sommerfuglen at se, er det alligevel interessant, at vi foruden alle de andre mere eller mindre sjældne planter, dyr og fugle også har en af Europas mest sjældne sommerfugle i vort lille område.
Vi kan heldigvis ikke styre naturen, men vi kan på mange måder værne om vores enestående naturområde således at vi også fremover giver planter, dyr og fugle de bedste levebetingelser samtidigt med, at vi selv får muligheden for store naturoplevelser, når vi tilbringer vore ferier i Kettrup.
Bestyrelsen vil også fremover have fokus herpå, og vi er i den forbindelse glade for den store opbakning hertil fra medlemmernes side.

PBV
Søren Dam

Grønt Partnerskab 2014.
19. maj 2014
Foreningens skovplejeprojekt under Naturstyrelsens Grønt Partnerskab ordning blev afsluttet ultimo april, og vi mangler nu blot at få de sidste fakturaer ind, således at vi kan få afregnet med Naturstyrelsen.
P.t. ser det ud til, at vi holder budgettet på de 38.500 kr., hvoraf vi så får et tilskud på 19.250 kr. af Naturstyrelsen.
Skovplejeprojektet kom til at omfatte skoven vest for Sarasvej, fra lunerne og ca. ned til postkasseanlægget, samt området i plantagen for enden af Sarasvej. Arbejdet i disse områder blev mere omfattende end vi havde forudset, og vi når derfor ikke i denne omgang at få ryddet op i sydskoven - skoven lige syd for det store fællesareal øst for Sarasvej.
Der blev i skoven fældet en hel del træer for at give plads og lys til nyplantning, ligesom der blev ryddet op og fliset grenaffald.
Ligeledes blev der i plantagen for enden ad Sarasvej fældet et mindre område, hvorefter der blev foretaget en stubfræsning, dels for at gøre området klar til nyplantning og dels for at fjerne de uskønne stubbe fra fældede træer.
Der blev i alt plantet 600 stk. skovfyr, 150 stk. vintereg i vækstrør, 100 stk. buske af arten sargent æble, og 100 stk. buske af arten surbær.
Selvom det måske ikke er særlig kønt med beplantningerne af egene i vækstrør, har det været nødvendigt for at beskytte egene mod især rådyr og harer, som ellers hurtigt ville ødelægge egene ved bl.a. afgnavning af nye knopper. Vi må forvente, at egene skal stå i vækstrørerne i 4-5 år.
Det østlige område langs stien mellem Sarasvej og Sylviavej blev tilplantet med to rækker buske, samt et mindre område med skovfyr, således at vi igen får lukket af ud mod det mindre kønne område ved tennisbanen.

Nyplantningerne har mange steder fundet sted i områder med meget græs, vilde hindbær og brombær. Efter anbefaling af vores rådgiver er disse områder blev sprøjtet med Round up, hvorved vi opnår de bedste vækstbetingelser for de nye træer og buske.
Skovplejeprojektet blev dels udført at Sommerhuspedellen og dels af frivillige fra foreningen.
I alt deltog der 14 frivillige, som udførte 161 ulønnede arbejdstimer. Foreningen havde overfor Naturstyrelsen forpligtiget sig til at udføre 150 frivillige ulønnede timer, så også denne betingelse blev over-holdt.
Jammerbugt Kommune, som også var vores partner i dette projekt, deltog med 15 ulønnede arbejdstimer, primært som rådgivning af kommunens skovfoged.
Vi er i bestyrelsen meget tilfredse med, at det lykkedes at få gennemført skovplejeprojektet, og vi kan nu alle i foreningen glæde os i de kommende år til at følge opvæksten af de mange nye træer og buske.
Vi er desuden meget taknemmelige for det arbejde, som de nævnte medlemmer af foreningen udførte. Uden jeres hjælp kunne vi ikke have gennemført projektet, så på foreningens vegne vil vi gerne takke jer mange gange for jeres hjælp og hyggelige samvær.
Desuden vil vi gerne udtrykke vores tak til Jammerbugt Kommune, for deltagelsen i projektet. Jeres rådgivning med hensyn til fældning og valg af træer og buske har været grundlaget for projektets gennemførelse og garant for, at projektet blev udført på den faglig bedste måde.
PBV
Søren Dam


Grønt Partnerskab 2014
Frivilligt arbejde - uge 15
10. marts 2014
Som tidligere oplyst , har foreningen sammen med vores partner Jammerbugt Kommune nu fået tilsagn om støtte til vores skovpleje projekt i henhold til Grønt Partnerskab ordningen.
Skovpleje projektet har et budget på 40.000 kr., hvoraf vi får 20.000 kr. i støtte fra Naturstyrelsen. Ud af de 40.000 kr. går de 31.500 kr. til entreprenør udgifter, og de resterende 8.500 kr. til indkøb af nye træer og buske.
Projektets fase 1 startes op i uge 15, hvilket vil sige fra og med mandag den 7. april til og med lørdag den 12. april. Fase 2, som omhandler syd skoven, udføres først til efteråret.
I det Grønne Partnerskab forpligtiger foreningen sig til at udføre 150 frivillige ulønnede arbejdstimer, og Jammerbugt Kommune skal udføre 15 rådgivnings timer.
Bestyrelsen vil derfor gerne opfordre medlemmer, som har tid og lyst, til at give en hånd med i uge 15 - hele ugen eller nogle dage eller timer. Alt er velkomment.
Fredag den 4. april.
Bestyrelsen gennemgår området sammen med skovfoged Christian Sejlund fra Jam-merbugt Kommune samt med vores entreprenør, som er Sommerhuspedellen på Kettrup Vej.
Gennemgangen har til formål i detaljer at få fastlagt, hvilke områder vi skal have fældet og ryddet op i, og hvad der efterfølgende skal plantes i områderne.
Mandag den 7. april til fredag den 11. april.
Arbejdet fra mandag til og med fredag kommer til at foregå i skoven langs Sarasvej og i beplantningen for enden af Sarasvej. Arbejdet har til formål dels at få ryddet op i skoven og dels at gøre skoven klar til plantning af buske og træer.

Arbejdet vil bestå i fældning af træer, flisning af grenaffald, slåning med buskrydder af områder bevokset med hindbær og brombær samt oprydning.
Sommerhuspedellen vil foretage opgaverne med selve træfældningen, medens vi medlemmer står for det øvrige arbejde.
Der må forventes en hel del støj i området i denne periode fra motorsave, buskryddere og flishuggeren.
Lørdag den 12. april.
I ugens løb er skoven gjort klar til plantningen af buske og træer, så lørdagen er afsat til store plantedag.
Der vil på et senere tidspunkt blive udarbejdet en plan, indeholdende diverse praktiske oplysninger.
Så har du / I tid og lyst til at give en hånd med i uge 15, modtager undertegne gerne et tilsagn herom.
PBV
Søren Dam
2963 2819
soerendam39@gmail.com


Grønt Partnerskab 2014.
8. februar 2014
Som meddelt i notat af 7. november 2013 på denne hjemmeside, fik vi ikke i efteråret 2013 tilsagn om støtte til foreningens skovpleje projekt fra Natur-styrelsens pulje til Lokale Grønne Partnerskab.
Vi fik derfor vores ansøgning overført til fornyet behandling i forbindelse med januar puljen, og i den forbindelse har styrelsen nu givet os tilsagn om støtte til vores projekt med op til 20.000 kr.
Foreningen skal så selv deltage med et tilsvarende beløb samt med 150 frivillige, ulønnede timers arbejde. Så vi håber på, at der er mange der har tid og lyst til at deltage i gennemførelsen af projektet.
Bestyrelsen vil snarest vende tilbage med en plan for, hvornår og hvorledes skovpleje projektet gennemføres.
PBV
Søren Dam

Kommende lokalplan.
24. november 2013
Som bl.a. nævnt på foreningens generalforsamling i juli måned d.å., har Jammerbugt Kommune besluttet at gå i gang med udarbejdelsen af en lokalplan for vort område. Lokalplanen vil komme til at erstatte vores nuværende deklaration.
Lidt historie.
Tilbage i 2009 varslede kommunen, at de i 2010 havde planer om at lave en lokalplan for vort område. I september måned 2009 havde bestyrelsen et møde herom med kom-munen. Der blev på mødet bl.a. besluttet, at vi i foreningen skulle gennemføre en høring for at undersøge, hvilke ønsker vi havde til en kommende lokalplan.

Høringen forløb herefter over de efterfølgende ca. 6 måneder. Der indkom et pænt antal forslag til ændringer / tilføjelser til den nuværende deklaration, som ønskedes medtaget i lokalplanen. Disse forslag samt bestyrelsens forslag blev herefter drøftet på et medlems fællesmøde den 15. maj 2010.
Ud fra mødets drøftelser udarbejde bestyrelsen efterfølgende " Endelig rapport vedr. ændringer i deklarationen ". Rapporten blev sat til afstemning som Bilag 1 på foreningens ordinære generalforsamling den 9. juli 2010, og vedtaget.
Bestyrelsen havde hermed fået foreningens mandat til i videst muligt omfang at få de vedtagne ændringer gennemført og medtaget i den kommende lokalplan.
Den 7. oktober 2010 havde vi et indledende møde med kommunen, men sagen har efterfølgende været nedprioriteret i kommunen indtil i år.
Resume af møde med kommunen.
Kommunen har nu påbegyndt udarbejdelsen af lokalplanen, og i den forbindelse har bestyrelsen den 18. november d.å. haft et indledende møde med kommunens sags-behandlere.
Forinden mødet havde kommunens sagsbehandlere besøgt vort område, således at de var velorienteret om områdets natur, bebyggelser m.v..
På mødet blev der bl.a. oplyst og drøftet følgende:
- det er kommunens indtryk, at vi har et enestående sommerhusområde, både med hensyn til naturen og med hensyn til bebyggelsen.
- kommunen er derfor indstillet på, at lokalplanen udelukkende skal omfatte vores område, idet det vil være meget svært at indlemme nabo områderne i vores lokalplan.
- kommunen værdsatte foreningens høring i 2009 /2010 og oplyste, at de i videst muligt omfang vil læne sig op af den på generalforsamlingen i 2010 vedtagne " Endelig rapport vedr. ændringer i deklarationen ", således at der i lokalplanen ikke kommer til at ske radikale ændringer i forhold til vores nuværende deklaration og vore vedtagne ønsker om ændringer.
Det ser således ud til, at mange af de for foreningen vigtige punkter i rapporten vil blive en del af lokalplanen, herunder bl.a.:
- vore krav til husenes farver og materialer, rapportens § 6.7
- husenes udformning, § 6.2
- krav om græstørvtage, § 6.6
- forbud mod opsætning af solceller og solfangere på tagene og på grunden, § 6.6 og § 6.10
- forbud mod ovenlysvinduer og rytterlys. § 6.6
- forbud mod karnapper, § 6.2
- tilladelse til jordvarmeanlæg, luft til luft varmepumper og luftsolfangere på husenes sider, § 6.4
- vore stier vil indgå i lokalplane, således at også fremtidige bestyrelser er forpligtiget til at bevare dem
Der vil være nogle punkter såsom foreningens pligt til vedligeholdelse af vore veje og områder, som ikke kan indgå i selve lokalplane. De må så lægges ind i vore vedtægter.
Vi må derfor påregne, at vi skal i gang med en revision af vore vedtægter, når lokalplanen er vedtaget.
Kommunen har ikke på nuværende tidspunkt en plan for, hvornår lokalplanen sendes i høring og hvornår den er vedtaget og træder i kraft. Men et kvalificeret gæt vil være, at vi har en ny lokalplan i løbet af efteråret 2014.
Rapporten " Endelig rapport vedr. ændringer i deklarationen " er udsendt til alle medlemmer i maj måned 2010, og findes desuden på foreningens hjemmeside under foreningen - udvalg - deklarationsudvalget - Bilag til brev / mail af 25. maj 2010
PBV
Søren Dam

Vedligeholdelse af vore veje og flisning.
16. november 2013
Vore veje er efter et regnfuldt efterår mange steder i dårlig stand, og bestyrelsen har derfor bedt en entreprenør om at foretage en afhøvling af vejene, således at vi får jævnet kørespor og huller ud.
Afhøvlingen vil blive foretaget, så snart vejret tillader det.
Bortset fra den almindelige vejvedligeholdelse som vejhøvling, har vi ikke siden vejene blev lavet for ca. 40 år siden ladet større arbejder udføre på vej anlægget.
Det har så helt naturligt medført, at vejene nu mange steder er godt nedslidte. Nedslidningen skyldes imidlertid ikke blot trafikken på vejene, men også forhold som vejbredden og en igennem årene voksende græsrabat har haft indflydelse på nedslidningen.
På lange strækninger er vejbredden efterhånden blevet smallere, idet græsset er groet ind over vejene. Det medfører så, at der laves kørespor tæt på rabatten, og at regn- og smeltevand samler sig i køresporene i stedet for at blive afledt ude langs vejenes sider.
Ved at få lavet vejene i fuld bredde vil vi ikke blot opnå at få samlet vandet ude langs vejsiderne, men ved at benytte vejenes fulde bredde, når vi kører på dem, vil det også give os mulighed for at sprede køresporerne ud på et større område, hvilket vil have en gavnlig effekt på at undgå hullerne i vejene. Sammenligner man den smalle Sarasvej med den bredere Sinnesvej, ser man tydeligt, at vi på Sarasvej hurtigt efter en afhøvling igen får dybe kørespor, medens de på den bredere Sinnesvej bliver fordelt mere ud over vejbredden.
Græsrabatten er igennem årene vokset, således at den de fleste steder nu er højere end vore veje. Regn- og smeltevand samler sig derfor på vejene og løber ned mod de laveste vejstrækninger, hvor det så ikke kan blive afledt hurtigt nok til de lavere områder langs vejene. Følgen heraf er huller i vejene og en hurtigere nedslidning.
På mange strækninger er selve grusset på vejene nu væk, således at de er slidt helt ned til de store sten i vejbunden eller der er kun ral tilbage. Der mangler således grus på vejene mange steder.
Bestyrelsen har sammen med en entreprenør gennemgået vores vejanlæg, og der er aftalt, at vi sammen til foråret kigger nærmere på ovennævnt forhold med henblik på en større renovering af vejanlægget.
Bestyrelsen vil, når vi kender omfanget heraf og prisen nærmere beslutte, hvor meget vi skal gøre ved vejanlægget til foråret.
Flisning af grenaffald foretages i uge 48.
PBV
Søren Dam


Link til Ørnbjerg 2.
15. november 2013.
Vi har nu her på hjemmesiden i mappen Links lagt et link ud til vores nabo grundejerforening Ørnbjerg 2`s hjemmeside.
Ørnbjerg 2 er grundejerforening for vejene Piasvej og Pernillevej.
Adressen er www.oernbjerg2.dk
Bestyrelsen kan anbefale at gå ind på hjemmesiden og følg, hvad der også sker hos vore naboer.
PBV
Søren Dam

Grønt Partnerskab 2013.
7. november 2013
Naturstyrelsen har oplyst foreningen, at de ikke kan give støtte til vores skovpleje projekt fra puljen Lokale grønne Partnerskab.
Begrundelsen herfor er, at de denne gang har prioriteret at give støtte til nye ansøgere, og da vores forening tidligere har modtaget støtte, blev vi fravalgt.
Vi har nu aftalt med Naturstyrelsen, at vores ansøgning overføres til 1. januar 2014 puljen, og vi må så håbe på, at vi på dette tidspunkt kommer i betragtning.
Vi forventer et svar herom fra Naturstyrelsen medio februar 2014.
Skovpleje projektets budget er på ca. 40.000 kr., hvoraf vi gerne skulle have de 50% i tilskud.
Får vi dette tilskud, vil projektet blive gennemført i fuldt omfang i foråret 2014.
Får vi ikke tilkendt tilskuddet, vil projektet blive gennemført i reduceret omfang i foråret 2014.
PBV
Søren Dam

Kommende lokalplan.
5. september 2013.
Jammerbugt Kommune har nu påbegyndt udarbejdelsen af den kommende lokalplan for foreningens område.
Der er i den forbindelse aftalt et indledende møde med kommunen, hvor vi bl.a. vil fremlægge foreningens ønsker om ændringer til deklarationen og prøve at få et overblik over tidsplanen for udarbejdelsen af lokalplanen.
Vedr. ændringerne til deklarationen er der tale om de ændringer, som vi efter forudgående drøftelser vedtog på generalforsamlingen i 2010.
Mødet med kommunen er aftalt til onsdag den 9. oktober d.å.
Finn Hansen og undertegnede repræsenterer foreningen.
Efter mødet vil referaterne over mødet blive lagt ud på vores hjemmeside.
PBV
Søren Dam

Foreningens politik for Snerydning
9.december 2012
For god ordens skyld skal bestyrelsen hermed gøre opmærksom på foreningens politik for snerydning.
- foreningen sørger kun for snerydning af vore fire stamveje Sarasvej, Selmavej, Sinnesvej og Sylviavej.
- foreningens medlemmer sørger således selv for rydningen af sidevejene.
- i givet tilfælde foretages snerydningen op til weekends og helligdage, og der lægges et notat ud på foreningens hjemmeside desangående.
- herudover foretager foreningen ikke snerydning. Det vil derfor være op til de medlemmer, som opholder sig i sommerhusene i weekends og helligdage selv at vurdere, om der er risiko for at sne inde, og om det derfor er bedst at afbryde opholdet.
- sner man inde, kan man for assistance f.eks. kontakte foreningens entreprenør, som er Jens Albertsen på tlf. 20 44 74 91. En eventuel assistance er for egen regning.
Endvidere skal bestyrelsen gøre opmærksom på, at notater, som lægges ud på hjemmesiden vedr. vejforholdene, kun er gældende på det tidspunkt, hvor notatet lægges ud.
Et notat tager derfor ikke stilling til, om vejforholdene efterfølgende ændrer sig på grund af f.eks. snevejr og snefygning.
PBV
Søren Dam    

Grønt Partnerskab.
Afbrænding af hedearealet.
30. marts 2012
Som planlagt afbrændte vi i tirsdags hedearealet øst for Sarasvej.
Afbrændingen startede kl. 8.30, hvor dels Falck ankom med to brandmænd og en tankvogn og dels ankom kommunens indsatsleder samt 12 frivillige medlemmer.
Indsatslederen orienterede indledningsvis om, hvordan afbrændingen ville komme til at foregå, samt om faren for røgforgiftning om symptomerne herpå.
Selve afbrændingen indledtes med at få lavet brandbælter langs arealets østlige side og langs sydsiden. Da først disse var dannet, kunne selve afbrændingen med vinden i ryggen starte fra arealets nordlige område.
Senere i forløbet blev der antændt flere steder, men altid kun antændt mindre områder, således at der altid var kontrol over afbrændingen.
Afbrændingen forløb helt planmæssigt og uden at den på noget tidspunkt var ude af kontrol. En stor del af æren herfor tilfalder indsatslederen og de to brandmænd fra Falck. Uden deres kyndige vejledning kunne vi ikke have gennemført afbrændingen.
Afbrændingen sluttede ca. 15.30, og vi havde da nået at afbrænde et betydeligt større areal end det vi havde håbet på at nå, da vi startede.
Umiddelbart ser resultatet af afbrændingen rigtig fint ud, og blev af indsatslederen vurderet at være fuldt på højde med de afbrændinger, som Naturstyrelsen foretager.
Det bliver nu rigtig spændende at følge udvikling af gamle og nye plantearter på arealet.
For os frivillige medlemmer blev det en rigtig spændende oplevelse at være deltager i en kontrolleret afbrænding af et større område.
De fleste af os var nok lidt nervøse til at begynde med, men indsatslederen gjorde et virkelig godt stykke arbejde for at forklare os teknikken i en sådan afbrænding, hvad man især skulle være på vagt overfor o.s.v.
Efter en debriefing af dagens arbejde var det en skare godt slidte og trætte medlemmer, der kunne drage hjemover til et fortjent bad, og med endnu en oplevelse for livet.
Området blev for en sikkerheds skyld overvåget af brandvagter de efterfølgende timer og aften, men der opstod ikke opblusninger i området.
Bestyrelsen vil gerne takke alle deltagerne i afbrændingen for den store indsats, og fordi I tog tid til at bruge en dag herpå.
Der blev taget en hel del billeder i løbet af dagen. De fleste vil i løbet af nogle dage blive lagt ud på hjemmesiden.

Se her eller i menuen: Området - Landskabet - Hedeafbrænding
PBV
Søren Dam

Grønt Partnerskab - Orientering - Arbejdsdag
11. november 2011.
Projektet Grønt Partnerskab forløber stort set som planlagt.
I september måned fik vi nedskåret den uønskede bevoksning på fællesarealet øst for Sarasvej, ryddet op fra tidligere opgravninger af pilebuske og fliset afskåret grenaffald.
Så hele området står nu igen flot som et åbent landskab.
I oktober måned nedskar vi det meste af pilebevoksningen på bredden af den østlige lune, idet den i de sidste år dels havde bredt sig for meget, og dels var blevet alt for høj.
I begyndelsen af november måned fik vi så slået den østlige lune, hjertesøen og klitsøen ved Ørnbjerg.
Den n østlige lune blev slået maskinelt ved hjælp af en amfibieslåmaskine. Vi lod det nord-østlige hjørne med tagrør stå, således at der her stadig er mulighed for ænderne at finde rugepladser.
Lunen står nu igen med et fint åbent vandspejl. Det er imidlertid svært at sige, hvor lang tid der nu vil gå, inden tagrørene ude langs bredden igen bredder sig ud i lunen. Det vi først vil se vokse op igen er uden tvivl padderokkerne ude midt i søen, idet lunen her på det laveste kun er knap en meter dyb.
Tilbage står nu kun lidt oprydning og bortkørsel af de afslåede materiale.
Hjertesøens kanter blev afrettet manuelt ved slåning med le. Det afslåede materiale blev samlet i bunker på bredden, hvorfra vi nu skal have det fjernet og kørt ud i en container. Under slåningen blev der i øvrigt observeret flere fisk, så vi er nok ved igen at få en bestand op at stå.
Naturplejeudvalget og bestyrelsen vil følge udviklingen af bestanden nøje, således at vi ikke igen få en overbestand af fisk til skade for hjertsøens vandkvalitet.
Den tilgroede klitsø ved Ørnbjerg blev slået manuelt med le. Det var kun muligt at slå græsbevoksningen i søen. Vi må derfor på et senere tidspunkt få fjernet de lave pilebuske langs søens bredder, således at vi dels kan få et lidt større vandspejl, end det vi opnåede ved slåningen med le, og dels holder os indenfor de krav, som kommunens biologer har sat til søens størrelse.
Afbrænding.
Det våde efterår har medført, at vi sandsynligvis må aflyse den planlagte afbrænding i år af en del af fællesarealet øst for Sarasvej. Vi vil i så fald forsøge at få afbrændingen gennemført til foråret.
Friluftsrådet.
Vores ansøgning til Friluftsrådet om støtte til Grønt Partnerskab projektet resulterede desværre i et afslag, idet Friluftsrådet ikke støtter entreprenørudgifter i forbindelse med naturpleje og oprensning af søer.
Arbejdsdag lørdag den 26. november.
Vi mangler endnu at udføre en del arbejde i projektet Grønt Partnerskab.
Naturplejeudvalget og bestyrelsen er derfor i gang med at planlægge en arbejdsdag lørdag den 26. november.
Arbejdet vil denne gang bestå i følgende:
- det afskårne materiale fra slåningen af hjertesøen skal køres i trillebøre fra søen ud i en
container, som placeres ved betonvejen og så tæt ved broen over grøften som muligt.
- de selvsåede træer, buske og hyben på sletten mellem Sinnesvej og Sylviavej skal
skæres ned og samles i bunker, således at vi senere kan få det fliset.
- bare pletter på sletten tilplantes med hjelm for at forhindre sandflugt.
- der skal udlægges flis på stien mellem Sinnesvej og Sylviavej på de mest sårbare
strækninger
Vi regner med at starte ved 9.30 tiden, og er vel færdige i løbet af 3-4 timer afhængigt af, hvor mange vi bliver.
Flere oplysninger om arbejdsdagen på et senere tidspunkt.
Så har du / I tid og lyst til at give en hånd med lørdag den 26. november, må i gerne kontakte mig på mail eller telefon.
PBV
Søren Dam
98 80 09 26
soerendam@mail.dk


20. juni 2011
Som nok de fleste medlemmer bekendt, har vi i mange år haft orkideen Kødfarvet Gøgeurt nede omkring hjertesøen.
Her i foråret har vi observeret en ny orkide i vort område, nemlig Purpur Gøgeurten.
Purpur Gøgeurten lever ofte kystnært, i våde enge og i klitlavninger.
Den er en nordlig art, som ifølge Naturstyrelsen i Danmark kun findes i Nordjylland, hvor den er temmelig sjælden og i Vest- og Østjylland, hvor den er meget sjælden.
Purpur Gøgeurten er listet som sjælden på den danske rødliste fra 1997.
Gøgeurterne er fredet, og de må derfor ikke plukkes, graves op, samles ind eller på anden måde ødelægges.
Bestyrelsen hører i øvrigt gerne fra medlemmerne, såfremt man har observeret orkideer eller andre spændende plante i vort område.
PBV
Søren DamGrønt Partnerskab - Naturpleje
3. juni 2011
Foreningen har med Jammerbugt Kommune som partner indgået et Grønt Partnerskab med Naturstyrelsen.
Grønt Partnerskab ordningen er en del af Naturstyrelsens naturprojekt pakke, som har til formål at værne om Danmarks natur og miljø og sikre et varieret og robust plante- og dyreliv i fremtiden.
Et Grønt Partnerskab er således en bestemt måde at arbejde sammen på, når en gruppe på to eller flere parter ønsker at gennemføre et lokalt projekt med støtte fra Naturstyrelsen.
Et projekt skal, for at kunne få støtte, være til gavn for naturen, for friluftslivet eller bibringe en viden om naturen.
Et projekt støttes med op til 50% af de samlede udgifter til projektet og forudsætter, at parterne selv deltager med frivilligt ulønnet arbejdstimer som et væsentligt aspekt, samt med finansiering af restbeløbet.
Det projekt, som vi har fået støtte til at gennemføre, omhandler seks delprojekter:
1. Oprensning af den delvist tilgroede østlige sø.
Oprensningen vil blive foretaget maskinelt ved hjælp af en amfibium båd, som kan skære ned til 3 meters dybde.
2. Manuel oprensning af Hjertesøen.
3. Gendannelse af Klitsøen ved Ørnbjerg.
Vi får kun lov til at gendanne en mindre del af Klitsøen.
4. Nedskæring af pilebevoksning og flisning af grenaffald herfra langs bredden af den tilgroede sø syd for Hjertesøen.
5. Nedskæring og flisning af uønsket bevoksning som gran, fyr, pil og hyben på det ca. 6 ha. store hede-, eng-, og mose areal øst for Sarasvej samt på Sletten mellem Sinnesvej og Sylviavej.
6. Afbrænding af ca. 2 ha. græshede øst for Sarasvej med henblik dels på at få lyngen tilbage i større omfang end nu, og dels for at fremme en mere varieret flora af lyselskende arter.
I dette delprojekt indgår, at Falck stiller med en tankvogn og to brandmænd, og at afbrænding ledes af indsatslederen fra beredskabet i kommunen, som også står med ansvaret for afbrændingen.
Foreningen stiller med ca. 10 frivillige, som ” bevæbnes ” med branddaskere.
De samlede projektomkostninger beløber sig i henhold til de indhentede tilbud til
46.160 kr., og vi har af Naturstyrelsen fået tilsagn om et tilskud på 23.080 kr.
Et tilsvarende beløb skal finansieres af foreningen, ligesom tilskuddet er betinget af, at vi som anført i ansøgningen udfører 140 timers frivilligt ulønnet arbejde.
Friluftsrådet har en ordning, hvor de ved hjælp fra Tips og Lotto midlerne støtter natur-projekter, og det er her en stor fordel, såfremt der er tale om et Grønt Partnerskab projekt som vort.
Vi har derfor ansøgt Friluftsrådet om et tilskud på restbeløbet på de 23.080 kr.
Såfremt vi også får tilskuddet fra Friluftsrådet, vil vi prøve at få gennemført hele projekt i løbet af efteråret.
Såfremt vi ikke får tilskuddet, tillader vores økonomi næppe, at vi gennemfører hele projektet i år, og vi kommer derfor til at udskyde en del heraf til næste forår.
Naturstyrelsen lægger i sådanne projekter stor vægt på, at de forløber over en årrække. I vores ansøgning har vi derfor sammen med kommunen opstillet en plan over, hvilke projekter under Grønt Partnerskab ordningen vi gerne vil have gennemført fremover.
I 2012 vil vi ansøge om tilskud til et genopretningsprojekt vedrørende vore skove og plantager, som efterhånden jo er ved at være 40 år gamle.
Kommunen har folk med stor faglig viden om skovpleje og skovrejsning, og det er planen at disse fagfolk skal udarbejde en handlingsplan for skovplejen og skovrejsningen for de næste 5-10 år. Foreningen vil herefter følge op med rydning og nyplantninger.
I 2014 / 2015 påtænker vi at få den tilgroede sø syd for Hjertesøen opgravet.
Det har længe været et ønske at få denne sø reetableret. Årsagen til, at vi endnu ikke har fået det gjort er, at det vil være en ret bekostelig affære, som foreningen ikke selv magter økonomisk.
Men kan vi få støtte fra Naturstyrelsen, Friluftsrådet og eventuelt fra diverse fonde mener vi, at det er et rigtig godt projekt at få gennemført.
Først på efteråret vil vi efterlyse medlemmer, som kunne tænke sig at deltage med frivilligt ulønnet arbejdskraft, og vi håber, at mange har lyst til at deltage hermed i projektet.
Naturplejeudvalget / Bestyrelsen
Helle Poulsen / Søren Dam

- at der opsættes informations skilte på pladsen.
- at der opsætte video overvågning, som kommunen har gode erfaringer med på andre pladser.
- at folk, som henkaster affald på pladsen, får en regning for bortkørsel af affaldet.
- at der i grovere tilfælde vil der ske en anmeldelse til politiet med henblik på et bøde forlæg.
Der var enighed om at gennemføre kommunens forslag.
Såfremt dette ikke løser problemet, er der nok størst sandsynlighed for, at pladsen nedlægges.
PBV / Søren Dam

Grundejerforeningen Ørnbjerg 

Grundejerforeningen Ørnbjerg 
Vedr.:                        Fremtidig vejadgang til ”Ødegården”, Sarasvej
Mødedato:               28. august 2011
Mødested:               Søren Dam, Sarasvej 28
Deltagere:               Søren Dam
                                                   Keld Mathiasen,
                          (e-mail
bjerremark@gmail.com)
                                                   Peter Mathiasen
                                                   Carl Sivesgaard
                                                   (e-mail
cs@rtn.dk)
                                                   Finn Hansen (ref.)                                                    
 
Dagsorden:

Drøftelse af diverse muligheder for fremtidig vejadgang til ”Ødegården”, Sarasvej, i forbindelse med Keld Mathiasens overtagelse af og fremtidsplaner for ejendommen. 
Søren Dam bød velkommen til mødet, der var kommet i stand på foranledning af Keld Mathiasen, som ønskede en indledende drøftelse omkring de fremtidige vejadgangsforhold til ejendommen. 
Keld Mathiasen oplyste, at der ikke var aktuelle planer om at ændre på de eksisterende forhold, men at der på sigt kunne blive tale om at nedrive ejendommens gamle bygninger samt opføre et nyt hus, eventuelt af træ omtrent på den gamle beliggenhed. 
Forskellige løsningsmuligheder for vejadgang blev drøftet. Der eksisterer en matrikuleret vejret øst om grundejerforeningen Ørnbjergs område og tæt forbi Carl Sivegaards ejendom. Den matrikulerede vej berører alle tre parter. Ingen af parterne var interesseret i anvendelsen af denne mulighed som en løsning. Ligeledes var Keld og Peter Mathiasen ikke interesseret i anlæggelse af en vej direkte fra ”Ødegården” og til Mathiasens ejendom. Derimod blev der fra såvel Keld Mathiasens som Carl Sivegaards side udtrykt ønske om fortsat at anvende den eksisterende vejadgang fra Sarasvej. Denne vejadgang bortfaldt i forbindelse med den tidligere ejers død. 
Søren Dam tilkendegav, at denne sidste løsning kunne være en mulighed, idet et lejemål af arealet kunne komme på tale. I givet fald skulle Keld Mathiasen afholde de nødvendige udgifter til tinglysning samt anlæg af vejen. Endvidere skulle Keld Mathiasen deltage i de årlige driftsudgifter til vedligeholdelse af Sarasvej i lighed med de øvrige grundejere, ligesom vintervedligeholdelsen var grundejerforeningen uvedkommende. I den forbindelse tilkendegav Carl Sivesgaard, at han var villig til at deltage i tinglysningsomkostningerne, da han absolut ikke var interesseret i, at den eksisterende matrikulerede vejret kom i anvendelse. Det var i øvrigt Carl Sivegaards opfattelse, at tinglysningsomkostningerne bør deles i tre, da også grundejerforeningen Ørnbjerg efter hans mening er part i sagen. 
Søren Dam konkluderede, at grundejerforeningen gerne vil arbejde videre med den ønskede løsning, og at foreningen vil fremsende et forslag til betingelser for tinglysningen samt årlig leje af foreningens areal, alt under forbehold af medlemmernes accept. 
Derefter indkaldes til nyt møde.


Tilbage til indhold