Foreningsnyt - Oernbjerg

Gå til indhold

Hoved menu:

Foreningsnyt

Nyt
Notater af ældre dato. som måske stadig har interesse, kan nu ses i Foreningsnyt - Arkiv


Mosehornugler i Kettrup Bjerge foråret 2018

                  


" Den sjældne mosehornugle er hvert forår gæst i vores område hvor den tydeligt trives i klitheden med masser af mus som fødegrundlag. Som den eneste af vore ugler er den aktiv når det er lyst, og den går typisk på vingerne sidst på eftermiddagen og kan ses jage frem til det bliver mørkt. Kendes fra den beslægtede skovhornugle som også findes i området på de gule øjne, og de meget kortere ”horn”. Dette år var der hele 4 mosehornugler der kunne nydes i deres elegante svævende flugt lavt over terrænet - mest i området mellem Sofievej, Selmavej og Sinnesvej i perioden omkring månedsskiftet marts-april. Christian Kelsen har taget en serie fantastisk smukke billeder af høj kvalitet, som vi har fået lov til at bringe her på vores hjemmeside.”
 
                
 

”Vejvedligeholdelse og flisning – status 12. april 2018
Kære alle,
Efter en lang vinter er foråret nu kommet, og sommerhus sæsonen står for døren.
Som sædvanlig vil vores 4 veje blive udbedret og denne gang har vi bedt Søren Vad fra Saltum - som har godt udstyr og erfaring - om at forestå arbejdet i samarbejde med vores sædvanlige entreprenør Bdr Sand. I løbet af den nærmeste tid skulle vejene gerne være i god stand igen.
Jeg har også aftalt med Sommerhuspedellen at han foretager flisning i løbet af juni måned, så I bedes lægge grenaffald og ryddede vækster langs vejene inden starten af juni, så det bliver så let som muligt for Sommerhuspedellen at foretage flisningen og bortskaffe materialet.
Hilsen Peter”


Fibernet gravearbejde – status primo April 2018
Nedgravningen af hovedkabel langs vore forsyningsveje og stikkabler til de enkelte huse der er tilmeldt er nu gennemført af MH Entreprise som udfører arbejdet for STOFA. Den sene frost har besværliggjort arbejdet og jeg er blevet gjort opmærksom på at der flere steder er behov for udbedring så tilkørselsvejene kommer i ordentlig stand igen. Det er planen fra entreprenørens side at der snarest bliver foretaget en gennemgang af hele strækningen, og skader rettet. Jeg har aftalt med formanden Kim Nielsen, at han kan kontaktes af de enkelte husejere direkte på telefon 50780825, hvis I har observeret problemer, så vil han sørge for udbedring.


Fibernet nedgravning starter fra uge 5
Kære alle,
Nedgravning af Nyfors/stofa fibernet, som udføres af MH Enterprise starter nu inden for den nærmeste tid på hver af vore fire veje.
Afhængigt af vejrforhold er det planen at hovedlinjerne er afsluttet inden starten af marts. Linjerne bliver lagt i jorden langs vejene, og entreprenøren vil sørge for at dække ordentligt til efter arbejdet så det ikke ses at der er gravet. Etablering af stikledninger til de enkelte huse der har meldt sig til ordningen vil ske efterfølgende efter aftale med husejerne.


” Kære alle,
Hermed til information en kort status over aktiviteterne i foreningen siden sidste nyhedsbrev.
• Forundersøgelser til naturplejeprojekt
o Vi har fået in-put fra adskillige medlemmer af foreningen efter gennemførelsen af den vejledende spørgeskemaundersøgelse, og søger at tage hensyn til disse i vores videre arbejde med et forslag
o Vi har fået bekræftet fra Jammerbugt kommune at et afgræsningsprojekt med indhegning af dele af område C øst for Sarasvej er i overensstemmelse med lokalplanen
o Vi har tilsagn fra 15. Juni Fonden om finansiering af et sådant projekt med op til 50.000 kr
o Med støtte fra team ”Vand og Natur” i Jammerbugt kommune er udkast til en eventuel aftale med dyreholder ved at blive udarbejdet
o Vi har informeret naboforeningerne Ørnbjerg II og Lille Norge om de igangværende undersøgelser
o Før et egentligt beslutningsforslag til generalforsamling gøres færdigt, vil vi indkalde til et informationsmøde i det tidlige forår. Tid og sted følger.
• Veje, grøfter og flisning
o Den megen regn i efterårsmånederne har været med til at skabe mange nye huller i vores veje. En ekstra udbedring er aftalt med Bdr Sand
o Oprensning af grøfter er foregået efter planen
o Årets sidste flisning af grenaffald mm er netop foretaget af Sommerhuspedellen
• Etablering af fibernet i området
o Seneste nyt er, at Stofa har fået tilstrækkeligt antal tilmeldinger, så fibernettet vil blive anlagt i vores område med mulighed for at de enkelte sommerhuse kan få hurtige stabile internet forbindelser og om ønskeligt også TV signalet via det nye net. Tidsplaner vil blive kommunikeret senere.
Mange hilsner med ønsket om en glædelig jul og godt nytår
På bestyrelsens vegne
Peter”Nyt om dræn, veje og flisning
Kære alle,
Efterårets vedligeholdelsesaktiviteter er i gang på følgende vis :
- Drænet fra Selmavej afløbet ned mod vandløbet nord om Hjertesøen renses efter aftale med kommunen
- Veje udbedres disse dage af Bdr Sand inkl udfyldning af større huller bl a på Sylviavej og etablering af vigeplads på Selmavej
- Sommerhuspedellen vil foretage flisning af grenaffald mm i slutningen af november. Husk at placere affaldet så det er let at gå ti
Hilsen Peter”


Spørgeskemaundersøgelse
”Kære alle,
Som opfølgning på spørgsmålet der blev rejst på generalforsamlingen 7. juli i år om mulighed for et afgræsningsprojekt på foreningens områder har vi nu gennemført en vejledende spørgeundersøgelse via nettet, med anvendelse af det gratis program SurveyMonkey. Formålet har været at høre foreningens medlemmer om holdningen til at fortsætte med at udarbejde et egentligt projektforslag til behandling på en generalforsamling, og samtidigt få indikationer om medlemmernes indstilling til nogle af de vigtigste forhold omkring et sådant projekt.
Vi udsendte invitation til at deltage til alle 94 medlemmer som vi har mailadresser på, og modtog 73 svar ved fristens udløb 14. september.
SurveyMonkey programmet har behandlet svarene og resultatet er vist for samtlige 8 spørgsmål i den vedhæftede fil. Det skal bemærkes at ikke alle har valgt at besvare samtlige spørgsmål, hvilket fremgår af tabellerne.
Hovedresultatet er at 59 % har svaret ja til at bestyrelsen skal gå videre med et egentligt projektforslag, mens 37 % har svaret nej og 4 % har svaret ved ikke.
Bestyrelsen har diskuteret resultatet og konkluderet at der er opbakning til at gå videre med et egentligt forslag.
Den vejledende undersøgelse peger på at vi skal fokusere på følgende forhold i projektforslaget
- 1) Placering af indhegningen således at den kommer til at genere nærmeste beboere mindst muligt
- 2) Skaffe størst mulig viden om mulige gener, fx lugt og fluer
- 3) Sikre at finansiering og daglig drift ikke kommer til at belaste foreningen
- 4) Opstille succeskriterier og tidspunkter for vurdering af status for projektet
- 5) Sikre at forslag vil være i overensstemmelse med bestemmelser i lokalplanen, og at andre relevante tilladelser kan opnås
Bestyrelsen vil nu arbejde videre efter disse retningslinjer og ønsker at invitere også modstandere af projektet fra foreningen til at deltage konstruktivt så vi får et forslag udarbejdet der bedst muligt tager højde for indvendinger og bekymringer.
Vi regner med at have afklaring på hovedpunkterne omkring nytår, og hvis bestyrelsen finder at et forslag herefter kan fremsættes der på tilfredsstillende vis anviser løsninger på ovennævnte kritiske punkter er det tanken at lægge det frem på en ekstraordinær generalforsamling i det tidlige forår.
Slutteligt vil jeg gerne fremhæve at dette projekt har et primært mål – nemlig at bevare og fremme den pragtfulde natur vi har i vores fællesområde ved en skånsom og velkontrolleret afgræsning over en periode, som skal forhindre tilgroning af området, og dermed bevare bedste levebetingelser for en varieret fauna og flora.
Hvis I har spørgsmål eller kommentarer er I meget velkomne til at kontakte mig.
Mange hilsner Peter”


"Ubuden gæst i vore affaldsstativer - ræven på spil!

Rigtig mange af os inklusive mig selv har i sommer oplevet at se affaldsposen flænset og indholdet spredt ud. Det er ræven, som åbenbart har lært sig at åbne lågen til stativerne, og derefter i nattens mulm og mørke tømme poserne i jagt på spiselige madrester . I opfordres til at sikre lågen mod denne uvelkomne madrøver, fx med en sten eller sørge for at hængslerne sidder godt i spænd.
Hilsen Peter".


Vedrørende Stofa
Jeg har fået flere henvendelser fra medlemmer vedr Stofas planer om at etablere fibernet i vores område, og dermed mulighed for hurtig internetadgang. Efter kontakt med Rasmus Mogensen som er ansvarlig hos Stofa for projektet i vores område, følger hermed den seneste information :
”Tidshorisonten for Stofas salgskampagne er indtil 1. september, hvor der skal opnås 40% tilmeldinger fra sommerhusene i området. Projektets område er nord for Saltumstrandvej og op til syd for Grønhøj med i alt ca. 1.100 sommerhuse og interessen er stor – specielt fordi Stofa giver gratis tilslutning indtil nærmeste facade af sommerhuset. De lokale grundejerforeninger bliver adspurgt og oplyst om gravearbejdet. Gravearbejdet bliver lavet ordentligt og efterfølgende godkendt af kommunen.
Stofa søger altid tilladelse af kommunen, inden de begynder at grave. Efterfølgende søges også gravetilladelse for de matrikler som bestiller, samt tjekker oplysninger for eksisterende kabler og rør.
Stofa graver et helt nyt netværk ned af fiberkabler, som fremtidssikrer området. De lader de eksisterende kobberkabler ligge, da de typisk er ejet af YouSee.
Det er gratis i øjeblikket at blive tilkoblet fibernettet, hvilket normalt koster 5.495 kr. Stofa graver op til nærmeste facade af sommerhuset og går gennem soklen, hvor de indvendigt monterer en fiberboks og en router til wifi. Vil man have gravet op langs siden af sommerhuset eller om bagved, koster det 200 kr. pr. påbegyndt meter. Man har også mulighed for at grave selv, så er det gratis. Det er bare vigtigt at man monterer fiberboksen rigtigt, da den ikke kan flyttes efterfølgende. Har man træterrasse, skal man selv løfte de inderste brædder.
I øjeblikket er det kun Stofa som har adgang til fiberkablerne, da det er Nyfors/SE som graver dem ned i området.
Har I flere spørgsmål, er I også velkommen til at kontakte Rasmus Mogensen direkte på telefon 30920517 eller mail rasm@stofa.dk.
Stofa tilbyder hastigheder fra 15/15 mbit til 179 kr. pr. mdr. og op til 600/600, deres bindingsperiode er 1. måned.
Der er også mulighed for at købe Stofa TV pakker, jvf vedhæftede mail herom.”
Bestyrelsen understreger at det er de enkelte sommerhusejere der selv skal tage stilling til om de ønsker at tilmelde sig ordningen, men at bestyrelsen ser velvilligt på at lade Stofa gennemføre fibernet gravearbejdet langs vore hovedveje i grundejerforeningens område dersom der opnås den samlede tilslutning i blandt de i alt 1100 sommerhuse som projektet omfatter. Jeg vedhæfter det udsendte materiale fra Stofa.
Hilsen Peter


 Vedrørende oprydning efter væltede træer m.v. 
 
Mange af vore træer er efterhånden blevet så gamle og store, at de bukker under for efterårets storme, hvorfor det efterfølgende er nødvendigt at få ryddet op. Dette har flere af vore medlemmer gennem efterhånden nogle år på forbilledlig vis taget sig af. Det er især de medlemmer, der har huse beliggende i Plantagen, som har stået for arbejdet, og belønningen er gratis overtagelse af det fældede træ.  Dette arbejde tjener 2 formål: Dels får man billigt brænde til ovnen, og dels hjælper vi hinanden med at holde udgifterne til medlemskontingentet nede, idet alternativet vil være at få en udefra kommende entreprenør, f.eks. sommerhuspedellen, til mod betaling at rydde op. Allerede nu sørger han for at få fliset alt grenaffaldet, hvilket jo er en stor lettelse for foreningen.
 
Foranlediget af en henvendelse fra et af vore medlemmer angående håndteringen af væltede træer samt almindelig udtynding af træerne på fællesarealerne, skal hermed erindres om de gældende regler herfor.
 
Alle foreningens medlemmer har mulighed for at hjælpe til med naturplejen på fællesarealerne.
Det skal understreges, at også de medlemmer, som har huse uden for Plantagen, har adgang til at hverve brænde fra fællesarealerne mod selv at stå for opskæring og transport. Blot skal dette naturligvis ske efter aftale med de nærmeste naboer.


Grundejerforeningens fugletur Kr Himmelfartsdag 25. maj 2017
12 medlemmer deltog i arrangementet på en skøn maj morgen med start kl 6.30 fra østenden af Sinnesvej.
Der var mange sangfugle at høre lige med det samme, og lederen – vores formand Peter – gjorde sit bedste for at fortælle forskellen på de enkelte stemmer, selv om de ligger tæt op ad hinanden som flere deltagere bemærkede. Vi hørte bl a misteldroslens skønne toner, rødstjertens tøvende sang fra høj post, skovpiberens fine sangflugt blev bemærket og munkens høje fløjtende triller kunne høres langs hele Sarasvej . Turen gik gennem plantagen hvor et par kernebidere overraskede ved at flyve over os – og videre ad sti 100 om til Kordalsvej og ned til sti 16 hvor vi drejede nord på inden for den yderste klitrække. Her så vi to flotte eksemplarer (hanner !!) af den rødryggede tornskade, som er en specialitet for området og hørte gulbugen som begge netop er ankommet fra Afrika som nogle af de sidste.

Tilbage ad Sinnesvej med flyvende gøge, musvåger og tårnfalk og de sidste to års lille sjældenhed : 

den sortstrubede bynkefugl, som igen i år har ynglet her ! Foto vedhæftet af hannen - der er kommet tre unger på vingerne i terrænet nord for Sinnesvej mellem husene nr 27 og 33, hvor de nok har haft reden et sted i lave buske.
Til sidst en gang kaffe og brød hos formanden efter en dejlig tur der varede godt et par timer. Foto viser at stemningen var i top !Ny bro ved Hjertesøen indviet.

Det har i nogen tid været forbundet med fare, at passere broen ved Hjertesøen. To af foreningens medlemmer har nu hygget sig med at bygge en ny og solid bro, som efter konstruktørens mening og løfte bør holde i mindst 30 år.


Her ses konstruktøren Søren Dam sammen med håndlangeren William Bluhme ved den næsten færdige bro.

Fugletur for foreningens medlemmer Kr.Himmelfartsdag 25. Maj 2017
"Grundejerforeningen afholder fugletur for medlemmerne den 25. Maj
Vi mødes ved skoven for østenden af Sinnesvej kl 6.30 og går en tur i området hvor vi får lejlighed til at se og høre mange sangfugle, mejser, drosler mm. Der er også gode chancer for at se områdets karakterfugle som tårnfalk, rødrygget tornskade og måske den sjældne sortstrubet bynkefugl og det kan være at hedepletvingen flyver!
Turen varer et par timer og vi afslutter herefter med morgenkaffe og rundstykker hos formanden på Sinnesvej 31.
Leder er vores formand Peter Bonne Eriksen, som igennem mange år har fulgt fuglelivet i vores dejlige område nøje.
Medbring gerne kikkert og husk gode vandresko og varmt tøj, det kan være køligt.
Tilmelding senest 20. Maj til peterbonneeriksen@hotmail.com eller 21696212 - deltagerantal begrænses til 20 efter først til mølle princippet.
På bestyrelsens vegne
Peter"

Flisning og bortskaffelse af gren affald
"Forårssæsonens flisning af grene og øvrige beskæringer som de enkelte medlemmer foretager vil finde sted i perioden frem til udgangen af maj og som sædvanlig er det Sommerhuspedellen som udfører denne opgave.
Foreningens medlemmer bedes derfor anbringe affald til flisning langs vejen så det er let at komme til for Sommerhuspedellen.
Det er desuden aftalt at granaffaldet mm fra Hjertesøen der stammer fra arbejdsdagen sidste år også vil blive fjernet i denne omgang.
For at undgå støj og gener i højsæsonen vil næste runde først blive efter sommerperioden og vil blive annonceret på hjemmesiden.
På bestyrelsens vegne
Peter Bonne Eriksen, formand"Postkasse nyt
Kære alle,
Foråret står for døren i henhold til kalenderen og en ny sommerhussæson starter snart !
Foranlediget af en konkret sag på Sinnesvej skal vi hermed informere om hvordan vi forholder os vedrørende udskiftninger af postkasser i området.
Den model foreningen anskaffede for adskillige år siden produceres ikke længere. Leverandøren af den gamle model , Juliana, oplyser at deres nye model 250 passer til målene på vores stativer, og bestyrelsen har derfor besluttet at ved behov for udskiftning af postkasse skal det enkelte medlem selv bestille denne model 250 hos Allux ( koster 459 kr inkl moms) og montere den på samme plads som oprindeligt i stativet. Foreningen vil herefter refundere udgiften.
Vi synes det er vigtigt at fastholde den fine løsning med ens postkasser i alle stativerne, og vil opfordre alle til stadig at passe godt på de eksisterende postkasser, de holder sikkert mange år endnu hvis de bliver tømt regelmæssigt og ikke står overfyldt med reklame aviser med mere.
Juliana A/S
Sivlandvænget 29
5260 Odense S
Tlf.: 66 11 18 11
Direct: 63 13 39 48
Fax: 66 11 18 82


Grøfteoprensning, flisning og lokalplan.
Der foregår netop nu efter aftale med Jammerbugt Kommune oprensning af vore grøfter i området ned mod lunerne. I uge 49 vil der foretages flisning i området aftalt med Sommerhuspedellen, så der er mulighed for at  beskæringer i de to kommende weekender kan komme med i denne runde.
Den vedtagne lokalplan lægges nu på hjemmesiden og der er lavet papirkopier som kan afhentes hos formanden.
Den endelige lokalplan kan ses her  Vores lokalplan vedtaget.
Vi har nu modtaget besked fra Jammerbugt Kommune at lokalplanen er blevet vedtaget på kommunalbestyrelsens møde i august, er offentliggjort i mandags, og en 4 ugers klagefrist er påbegyndt.
Den vedtagne lokalplan ( Lokalplan 25-004 Sommerhusområde, Ørnbjerg, Kettrup Bjerge, Ingstrup ) har i nogen grad taget højde for de forslag der er kommet i høringsperioden, inkl de af bestyrelsen fremførte, og slutresultatet er meget tilfredsstillende.
Når klageperioden er overstået og planen træder i kraft vil vi sørge for at den bliver trykt til hver enkelt parcelejer.
En lang og sej proces er overstået efter flere års tilløb og masser af godt in-put fra grundejerforeningen.
Peter Bonne


Utilsigtet færdsel over vore arealer.
 
Det fremgår af formandens beretning fra generalforsamlingen 2016, at de problemer med utilsigtet gennemgang fra grundejerforeningen Lille Norges område til Sarasvej og vice versa havde vist sig vanskeligere at løse end ønsket.
 
Imidlertid har vores naboer i Lille Norge arbejdet videre med sagen. Således har deres formand nu tilskrevet os som følger:
 
“Hej Finn
Blot til jeres orientering, så har vi fået sat skilte op i vores grundejerforening. Der er sat store blindvej-skilte op på alle tre veje og vi har netop fået sat sti-skilte op, så gående bliver ledt af stier fra Nordvestvej, via Laustvej og til Trehøje, hvor de til sidst gerne skulle ende på Ørnebjergvej.
 
Jeg håber, at vores tiltag vil stoppe eller i hvert fald reducere antallet af gående over sommerhusejeres private grunde. Der er også lige blevet bygget et hus i bunden af Nordvestvej. Det kan formentlig også være med til at stoppe trafikken den vej.
 
Lad mig endelig høre, hvis der i løbet af efteråret fortsat er problemer med gående på private grunde i jeres grundejerforening.
 
Venlig hilsen
Jimmy Weidemann Pedersen
Formand, grundejerforeningen Lille Norge”
 
Bestyrelsen for grundejerforeningen Ørnbjerg kan kun bakke op om det gode initiativ, der her er udvist, hvilket vi har tilkendegivet over for Jimmy Weidemann Pedersen, og vi håber nu, at de givne tiltag vil medvirke til I det mindste en minimering af problemet.
 
Med venlig hilsen
P.b.v.
Finn Hansen

                                         

Naturvandring 2016.

                  

 
19. juni 2016
Efter en pause på et par år genoptog foreningen lørdag den 4. juni natur-vandringerne for foreningens medlemmer.
Som ved de tidligere naturvandringer var Anne Marie Steffensen også denne gang vejleder på turen gennem vores enestående natur område.
Selvom naturvandringen denne gang lå lidt tidligt på sæsonen, var der rigeligt med planter at tale om, ligesom Anne Marie inspirerende fortalte om den kamp, som planterne fører indenbyrdes for at overleve og for at komme frem i lyset.
Ligeledes blev der fortalt om spiselige planter, og om velegnede planter til fremstilling af bjesk.
Naturvandringen sluttede på fællesarealet langs Sarasvej.
For nogle år siden foretog foreningen her en afbrænding. Forud for natur-vandringen havde Anne Marie besigtiget området og kunne fortælle, at afbrændingen så ud til at have haft en gavnlig virkning, idet der nu fandtes lang flere forskellige planter end før afbrændingen.
Blandt andet syntes lyngen at være i fremgang, men netop med lyng må vi have tålmodighed, idet de nye lyng planter er langsomme til at vokse frem.
Anne Maries besigtigelse forud for naturvandringen havde også meget overraskende vist, at der på fællesarealet langs med Sarasvej faktisk var en ret stor bestand af den meget sjældne sommerfugl hedepletvinge, hvilket deltager fik set ved selvsyn, idet der fløj adskillige hedepletvinge rundt i området. 
 
Vi sluttede af med en kold forfriskning og med stor tak til Anne Marie for, at hun endnu engang stillede op og indførte os i floraens vidunderlige verden.
Bogen, som Anne Marie viste os, og som Anne Marie er medforfatter af, var : Botaniske lokaliteter i Nordvestjylland på forlaget BFN.
Der er lagt 10 billeder taget af Christian Kelsen ud på hjemmesiden under området - landskabet - naturvandring.
PBV
Søren Dam


Flisning af grenaffald.

 
12. juni 2016.
 
Sidste flisning af grenaffald før sommerferien blev foretaget i torsdags den 9. juni. 
For ikke at genere medlemmerne og deres gæster i ferien med støjgener fra flisning, vil der ikke blive fliset grenaffald igen før sidst i august.
 
Bestyrelsen henstiller til medlemmerne om ikke at lægge grenaffald ud til flisning i denne periode, og til kun at anvende motorsave, hvis det er strengt nødvendigt.
 
God ferie. 
PBV
Søren Dam


Naturplejedag

31. maj 2016
Kære medlemmer af Grundejerforeningen Ørnbjerg.
Vi har en særlig forpligtigelse til at sikre den truede sommerfugleart hede-pletvingen gode forhold på vores fællesarealer omkring lunerne, hvor den findes i et lille antal hvert år.
Frivillige medlemmer af foreningen søges derfor til at give en hjælpende hånd fredag den 5. august d.å.
Vi mødes kl. 10 ved hjertesøen, og regner med at være færdige over middag ved 14 tiden.
Foreningen sørger for fuld forplejning dagen igennem.
Det er aftalt med Marianne Lindhardt fra Vand og Natur, Jammerbugt Kom-mune og Ove Albrektsen fra Danmarks Naturfredningsforening, at vi afholder en arbejdsdag for at pleje arealerne omkring Hjertesøen, således at hedeplet-vingen får bedre levevilkår.
Det er særlig vigtigt at planten djævelsbid får bedst mulige vækstbetingelser da hedepletvingens larver er afhængig af denne plante som foderplante. Det betyder at græsset skal holdes nede og at der skal udtyndes i beplantningen for at sikre mod tilgroning.
Der bliver stillet leer og grej til rådighed for græsslåningen og givet en grundig vejledning i brug af le.
Desuden får vi brug for, at nogle medlemmer medbringer kædesave.
Grenaffald m.v. vil efterfølgende i videst muligt omfang blive bortkørt af kommunen og ellers fliset af foreningen. 
 
Tilmelding til Peter senest den 2. august:
- mail peterbonneeriksen@hotmail.com
- telefon 2169 6212
PBV
Peter Bonne Eriksen / Søren Dam


Fugletur til stranden 7. august 2016 kl 6.30-9.00
Igen i år afholder grundejerforeningen en fugletur i området med Peter som leder.
Denne gang starter vi ved nedkørslen til Grønhøj Strand kl 6.30 hvor vi i første omgang parkerer bilerne.
Herfra går vi et stykke langs stranden og observerer de fugle som holder til på stranden og som passerer forbi ude over vandet.
Det vil typisk være vadefugle, terner, måger, ænder og afhængigt af vejret måske også egentlige havfugle som suler og kjover, og ikke sjældent er der også marsvin eller sæler at se hvis vandet er roligt.
Derefter kan vi eventuelt køre videre sydpå langs stranden til nedkørslen ved Saltum, hvor der ofte er nogle fine pytter hvor bækken løber ud i havet med fødemuligheder for vipstjerter, præstekraver og ryler. Vi kører til slut ca kl 800 tilbage til Kettrup Bjerge og afslutter med foreningen som vært for kaffe og morgenbrød hos Birgitte og Peter, Sinnesvej 31.
Medbring kikkert, (Peter har teleskop med hvis der er spændende fugle langt ude)
Tilmelding til Peter på mail peterbonneeriksen@hotmail.com eller 2169 6212 senest 2. august.
Deltager antal begrænset til max 20 efter først til mølle princippet, og vi må aftale samkørsel så vi kan nøjes med højst 5 biler.

Bredbånd og mobildækning i foreningens område.

25. maj 2016
Jammerbugt Kommune har nedsat to arbejdsgrupper, som nærmere skal undersøge forholdene i kommunen angående bredbånd- og mobildækningen, eller manglen herpå.
De to arbejdsgrupper vil i første fase af projektet identificere områder / adresser med manglende dækning.
Er der medlemmer i foreningen, som har ovennævnte problemer, vil kommunen gerne have følgende oplysninger herom:
Navn Adresse Tlf. nr. E-mail adresse Mobildækningen er dårlig eller mangelfuld Ja/ nej Teleoperatør
Samme oplysninger vedr. bredbåndsdækningen.
Oplysningerne sendes til undertegnede på mail: soerendam39@gmail.com, som så videresender dem til rette vedkommende hos kommunen.
Dead line 17. juni d.å.
PBV
Søren Dam


Kettrup Bjerge Vej 98

20. maj 2016
Foreningen har igennem længere tid overfor kommunen påtalt, at ejeren af Kettrup Bjerge Vej 98 efter foreningens mening ulovligt har anlagt jordvolde omkring det nyopførte sommerhus.
Sidst har vi påtalt, at der indenfor de sidste uger er tilkørt betydelige mængder jord til grunden. Jorden er anvendt til at lave yderligere høje volde med.
Jammerbugt Kommune har nu givet et varsel om påbud til ejeren med krav om, at de i henhold til Byplanvedtægt nr. 4 ulovligt anlagte jordvolde skal fjernes inden den 8. juni d.å.
Fremkommer der ikke nye oplysninger i sagen, og efterkommer ejeren ikke varslet om påbud, vil der fra kommunens side blive givet et egentlig påbud.
Bestyrelsen vil følge det videre forløb i sagen.
PBV
Søren Dam


Kommende lokalplan

Vedr.: Bestyrelsens foreløbige kommentarer til lokalplan forslaget.
5. februar 2016
Jammerbugt Kommune har nu udsendt brev til alle foreningens medlemmer angående høring af kommunens forslag til vores nye lokalplan.
Forslaget har været politisk behandlet i løbet af januar måned d.å., og det er nu foruden til os sendt ud til høring blandt naboer, interesseforeninger m.fl.
Høringsfasen løber i 10 uger - fra den 3. februar til den 13. april d.å.
Høringssvar til kommunen kan såvel afgives af det enkelte medlem som af bestyrelsen på foreningens vegne.

Bestyrelsen har som bekendt mandat til at få gennemført de forslag til den kommende lokalplan, som der blev vedtaget på generalforsamlingen den 9. juli 2010, og som fremgår af " Endelig rapport vedr. ændringer i deklarationen ". Rapporten blev efterfølgende udsendt til alle medlemmer.
Bestyrelsen har derimod ikke mandat til at afgive høringssvar udover de forslag, der blev vedtaget på nævnte generalforsamling.

Hvis et medlem f.eks. ønsker at stille et forslag om, at det i henhold til den kommende lokalplan skal være tilladt at male sommerhusene sorte, svenskrøde eller i en anden farve, som der ikke blev vedtaget som lovlig farve på nævnte generalforsamling, da har bestyrelsen ikke mandat til at medtage et sådant forslag i foreningens høringssvar.
Medlemmet må derfor enten selv afgive et høringssvar herom til kommunen, eller indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at få forslaget vedtaget som foreningens forslag. I henhold til vore vedtægters § 9 kræves der opbakning hertil fra mindst 1/4 af foreningens 115 medlemmer.

Bestyrelsen har ikke for indeværende planer om selv at indkalde til et medlemsmøde eller til en ekstraordinær generalforsamling for at drøfte kommunens forslag til lokalplanen.
Begrundelsen herfor er, at vi forud for den politiske behandling har haft en række møder med sagsbehandleren for lokalplanen, og at vi derigennem har fået langt de fleste og mest betydningsfulde af foreningens forslag fra generalforsamlingen i 2010 med i kommunens forslag til lokalplanen.
I henhold til kommunen skal lokalplanen ses som en bevarende lokalplan, som har til formål at bevare det unikke udtryk, som der findes i vort område og som gør det til et værdifuldt område.
Ved udarbejdelsen af lokalplan forslaget har kommunen langt hen af vejen dels støttet sig til foreningens ønsker til en ny lokalplan, kommet til udtryk gennem " Endelig rapport vedr. ændringer i deklarationen " fra 2010, og dels til kommunens egen rapport " Grundlag for nye lokalplaner i sommerhusområdet " fra oktober 2011.
Kommunens rapport kan ses på: kommunens hjemmeside - borger - bolig og flytning - planer - visioner og strategier - visioner for sommerhusområder.
I det følgende har bestyrelsen beskrevet punkter, som vi mener skal medtages i foreningens høringssvar:
Forsiden.
Vi ser gerne, at " Sommerhusområde, Kettrup Bjerge " præciseres til " Sommerhusområde Ørnbjerg, Kettrup Bjerge".
" Ørnbjerg " bruges også længere inde i lokalplanen som overskrift. " Ingstrup " bør her fjernes.
Side 17 og 35.
Kortene. Sarasvej og den sidste del af Sylviavej skal også vises stiplet. Sarasvej 30 har ikke vejadgang fra Sinnesvej som vist, men fra Sarasvej. Sarasvej og Sylviavej er vist, som om de går sammen, hvilket er forkert.
Side 18
Der er tidligere korrekt nævnt, at vores udstykning omfatter 115 sommerhus parceller / matrikler. Der er her på side 18 nævnt 117 matrikelnumre, hvilket også er rigtigt, idet 2ax og 3u er fællesarealer. Som i vores nuværende deklaration bør der også i lokalplanen gøres opmærksomt herpå.
Side 20.
Bredden på husene er i vores deklaration fastsat til indvendig max 6m. Rent byggeteknisk er det mere relevant at fastsætte en husbredde med udvendigt mål - derfor de 6,5 m her i lokalplanen.
Skitse 1. 6m bredden skal derfor ændres til 6,5 m, og de 8,5 m er således også at betragte som udvendigt mål.
Afstand til skel. Minimumsafstanden til skel er i vores nuværende deklaration 5 m., og vi vedtog på generalforsamlingen i 2010 ønsket om at bibeholde de 5 m til skel.
Årsagen til, at afstanden her i forslaget er ændret til 2,5 m. er:
- alle grundene har mindst et 5 m. bredt fællesarealer mellem sig, og der vil således altid være mindst 10 m. mellem bygningsdele på to grunde.
- i flere områder er grundene lange og smalle, og det vil således for flere medlemmer ikke være muligt at bygge på siden af længehuse i henhold til skitserne på side 20.
- i løbet af nogle år vil nogle medlemmer muligvis vælge at bygge nyt i stedet for at renovere det gamle sommerhus. Men da et nybyggeri i henhold til side 20 stk. 5 skal bygges på samme sted som det gamle lå, kommer ændringen af afstand til skel ikke til at vedrøre et sådant nybyggeri.
- afstanden på 2,5 m. vil også gælde for terrasser.
Bestyrelsen har ikke mandat til at acceptere den af kommunen foreslåede ændring af afstanden til skel fra 5m til 2.5m.
I henhold til sagsbehandleren, er afstanden på de 2,5 m ikke et krav, som de vil fastholde, hvis foreningen ønsker at bibeholde de 5m.
Afsnit 5 er lidt knudret formuleret. Sinnesvej 12 er medtaget, fordi det pt. er en ubebygget grund.
Side 21.
Foreningens egne forslag til terrasser var ikke særlig klare.
Kommunen har derfor indskrevet deres forslag, som til dels bygger på rapporten " Grundlag for nye lokalplaner i sommerhusområdet."
Kommentarer: Terrasser i delområde B.
For de allerede byggede længehus i område B, må reglen være den samme, som der gælder for længehuse i område A, og som illustrationen øverst på siden viser.
Side 22.
Under 6.1 skal bibeholdes, at det skal være lodrette, gennemskårne og afbarkede rafter, som vi har det i deklarationen, og at de 1 på 2 siddende brædder skal sidde lodret og være 1 x 5" trykimprægneret fyrretræ som nu. Vi kan også tilføje dimensionen 1 x 4 ".
De omtalte 2 m2 paneler til solenergi er de paneler, som mange allerede har opsat. De anvendes hovedsageligt til ventilation af huset, idet ventilatoren drives ved hjælp af solceller. I vores Endelige rapport § 6.4 side 8 benævnes de som luftsolfangere.
Farver. Vi skal med kursiv have tilføjet: De nævnte produkt navne som umbragrøn, saltgrøn m.v. er produktnavne på farver, som mange fabrikanter af træbeskyttelse anvender. For den enkelte fabrikant er der tale om en standard farve, men farven kan variere fra det ene fabrikat til det andet. Såfremt et valgt fabrikat ikke har den ønskede farve som en standard farve, skal farven hos farvehandleren blandes ud fra NCS farvenummeret.
Side 23.
I 4 afsnit under 6.5 står " Pumper til brug --". Der skulle stå " Luft til luft varmepumper ---. "
Side 24.
I sidste afsnit i 7.1 tilføjes, at fællesarealet holdes fri for tilgroning af selvsåede bevoksning som f.eks. gran, fyr, pil og rynket rose.
Der mangler et afsnit 7.3 Beplantning i delområde C. Vi skal her have tilføjet det samme som under 7.1, at det er et fællesareal, som ikke må beplantes, og at tilgroning ---- skal undgås.
Side 27
 Vi må tale med kommunen om den under 10.1 nævnte mulighed for at drive liberalt erhverv fra sommerhusene, med henblik på at få muligheden herfor taget ud af forslaget. Muligheden var ikke med i vores nuværende deklaration.
12.1 Kloakering er misvisende, idet vi jo i vort område skal have nedsivningsanlæg, hvor der ikke er tale om nogen tilslutning til et kloaksystem.
Side 28.
Den omtalte § 7 vedr. grundejerforeningen giver ingen mening, og den må derfor skrives om.
Side 37.
Delområde B går mod nord i en smal skovstrækning op til hjertesøen. Det er vigtigt, at vi får det med, ellers ligger stykket i område A, hvor der ikke må være skov.
Ligeledes skal vi have sydskoven tegnet ind som en del af delområde B. Nu ligger den i delområde C, hvor der ikke må være skov.
Det ser ikke ud til, at vi har fået følgende ønsker med i henhold til vores Endelige Rapport: Side 2 § 3.1: Tilkørslerne til de enkelte parceller eller til flere parceller under et, må ikke afspærres med kæder, bomme, porte eller lignende.
Side 9 § 6.4: Jordvarmeanlæg må anvendes til opvarmning af huset, idet der tillades nedgravede slanger på fællesarealerne.
Side 11 § 6.8: Vores store afsnit om naturpleje af foreningens område er stærkt reduceret i lokalplan forslaget. Muligvis hører det mere til i vore vedtægter.
Idet disse punkter er generalforsamlings vedtagelser, vil vi medtage dem i foreningens høringssvar.
Øvrige mindre afvigelser fra Endelig Rapport mener vi formulerings vis er omfattet i kommunens forslag.
For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at et i dag lovligt byggeri i henhold til vores nuværende deklaration også vil være et lovligt byggeri i henhold til den kommende lokalplan, også selvom byggeriet skulle være i strid med den kommende lokalplans bestemmelser.
Men ønsker man at bygge om, skifte farve på huset og lignende, da skal man følge den kommende lokalplans bestemmelser.
Bestyrelsen vil i løbet af de næste uger udarbejde foreningens høringssvar og lægge det ud på hjemmesiden nogle uger før dead line for afgivelse af høringssvar, således at medlemmerne får lejlighed til at se / kommentere høringssvaret.
Bestyrelsen står gerne til rådighed, såfremt der er spørgsmål til ovenstående eller i øvrigt til lokalplan forslaget.
Ligeledes er man velkommen til at kontakte kommunens lokalplanlægger Malene Stentoft Sørensen - direkte nr. 7257 7365
PBV
Søren Dam


Nyt om lokalplanen.

17. december 2015
Kommunens arbejde med vores kommende lokalplan blev mere omfattende end forudset, hvilket betyder, at den politiske behandling er blevet udskudt til januar 2016.
Forvaltningens forslag til lokalplanen er færdigbehandlet, og tidsplanen for den politiske behandling forventes derfor at holde.
Den nye tidsplan ser således ud:
Mandag den 11. januar 2016 Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den 20. januar 2016 Økonomiudvalget Torsdag den 28. januar 2016 Kommunalbestyrelsen
PBV
Søren Dam
Naboorientering vedr. Kettrup Bjerge Vej 86

18. november 2015
Foreningen har fået tilsendt en naboorientering fra Jammerbugt Kommune vedr. en ansøgning om tilladelse til at opføre en tilbygning til sommerhuset Kettrup Bjerge Vej 86.
Ligeledes har bl.a. de nærmeste naboer på Sinnesvej fået tilsendt nabo-orienteringen.
Bestyrelsen har vurderet, om tilbygningen vil medføre gener for nogle af foreningens medlemmer.
Vi mener ikke, at dette er tilfældet, og bestyrelsen vil derfor ikke afgive høringssvar i denne sag.
Interesserede kan ved henvendelse til undertegnede få tilsendt nabo-orienteringen.
PBV Søren Dam


Risiko for kortslutning ved elmålere.

Efterfølgende information fra Sikkerhedsstyrelsen til orientering for de medlemmer, som måtte have en af den i orienteringen omtalte målerinstallation af typen stikbensmåler.

Information til husejere langs kysterne:
Risiko for kortslutning ved elmåleren
Lørdag d. 25. juli opstod der brand i et sommerhus i Houvig ved Ringkøbing. Der er mistanke om, at branden skyldes en særlig fejl ved målerinstallationen (der hvor du aflæser dit elforbrug). Det kan ske ved målerinstallationer med de såkaldte stikbensmålere, hvis målerskabet, de er monteret i, har en utæt låge eller lågen ikke er lukket ordentligt, og der er kommet snavs ind i skabet.

Fejlen kan opstå i tilfælde med udendørs målerskabe. Problemet skyldes, at salt havgus og andre former forsnavs kan trænge ind i utætte målerskabe eller målerskabe, der åbnes ofte og ikke lukkes korrekt.
Fejlen opstår primært i kystnære områder. Det er husejerens ansvar at sørge for, at målerskabet er i forsvarlig stand, så målerinstallationen ikke udsættes for påvirkninger, der kan beskadige installationen.
Der har været meget få brande. Vi anbefaler dog husejere langs kysterne med udvendigt ophængte
målerskabe at gøre følgende:
1. Kontrollér, om der er tegn på forurening (det vil sige snavs, salt, sand eller vand inde i
målerskabet)
2. Se efter om lågen til dit udendørs målerskab slutter tæt.
3. Udlejes sommerhuset ofte, hvor målerskabet skal åbnes for at aflæse måleren, er det vigtigt at
være særlig opmærksom på problemer med snavs.
4. Er der snavs eller utæthed, så kontakt dit energiselskab for at høre, om din måler er en
stikbensmåler.
5. Hvis du har stikbensmåler, og målerskabet er utæt eller snavset indeni, anbefaler vi, at du
kontakter en autoriseret elinstallationsvirksomhed. Virksomheden kan kontrollere dit målerskab.

Det er vigtigt at understrege, at der kun er kendskab til ganske få tilfælde, hvor denne type fejl har ført til brand. Som husejer er det dit ansvar, at din måler er korrekt installeret og vedligeholdt og ren, og vi
anbefaler derfor, at husejere langs kysterne jævnligt udfører ovenstående kontrol af husets målerskab for en sikkerheds skyld. Det er særligt vigtigt at være opmærksom, hvis man udlejer et sommerhus, hvor
målerskabet ofte åbnes for at blive aflæst.
Du kan læse mere om elinstallationer på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside; www.sik.dk


NOTAT

4. november 2015
Vedrørende mulighed for stiforbindelse mellem grundejerforeningerne Ørnbjerg og Lille Norge.
 
Vi har tidligere på hjemmesiden oplyst om igangværende forhandlinger mellem grundejerforeningerne Ørnbjerg og Lille Norge vedrørende muligheden for etablering af stiforbindelse mellem vore områder med baggrund i de observerede utilsigtede gennemgange mellem områderne.
 
Grundejerforeningen Lille Norge har nu meldt tilbage, at man efter afholdt bestyrelsesmøde har kunnet konstatere, at der ikke er opbakning til at arbejde for etablering af en sti mellem Nordvestvej og Laustvej langs grøften. Begrundelsen er, at det er grundejernes private arealer, der skal anvendes til formålet.
 
Grundejerforeningen Lille Norge vil i stedet opsætte skilte, så folk bliver ledt af de allerede eksisterende stier. Samtidig håber grundejerforeningen, at disse tiltag vil være med til at stoppe den utilsigtede trafik mellem vore områder, idet vores forening opfordres til at meddele Lille Norge, hvis det ikke er tilfældet.
 
Bestyrelsen i grundejerforeningen Ørnbjerg har taget meddelelsen til efterretning og vil nu afvente effekten af de oplyste tiltag.
 
PBV
Finn Hansen


NOTAT 

Ny områdebevarende lokalplan for sommerhusområdet under grundejerforeningen Ørnbjerg.  
 
Som tidligere meddelt var der aftalt møde mellem Jammerbugt Kommune og repræsentanter for Grundejerforeningen Ørnbjerg mandag, den 26. oktober 2015.
 
Mødet blev afholdt på rådhuset i Pandrup med følgende deltagere:
Fra kommunen deltog Kell Agerbo, Malene Steentoft Sørensen og Anne Mette Finnerup, sidstnævnte kun i den første del af mødet.
Fra grundejerforeningen deltog Søren Dam samt undertegnede.
 
Fredagen forud for mødet havde grundejerforeningens repræsentanter modtaget første udkast til lokalplanen, idet hovedvægten var lagt på lokalplanens bestemmelser, og vi var således godt forberedte forud for mødets afholdelse.
 
Det, der var det mest interessante for grundejerforeningen var, om lokalplanforslaget levede op til og efterkom de ønsker, som grundejerforeningen havde vedtaget tilbage i 2010, hvor hovedvægten jo var lagt på at bevare vort område i videst muligt omfang, som det altid har været, d.v.s. med relativt strenge krav til områdets og bebyggelsens udseende, farvevalg, bygningsstørrelser og –placeringer m.v.
 
Glædeligt var det derfor at konstatere, at kommunen dels var taknemmelig for og dels i vid udstrækning havde gjort anvendelse af det materiale om ønsker, som de for længst havde modtaget fra os, idet det af lokalplanforslaget klart understreges, at vort område er temmelig unikt, og at der derfor lægges stor vægt på fortsat at bevare det i uændret form.
 
Lokalplanforslaget bliver nu skrevet igennem med de ændringer og tilføjelser, der var et resultat af mødet, hvorefter samtlige grundejere vil modtage et brev fra kommunen med oplysning om, at lokalplanforslaget nu er udarbejdet, og at det kan ses på de elektroniske medier.
 
Tidsplanen ser fortsat således ud:
Tirsdag den 24. november behandles lokalplanforslaget i Teknik- og miljøudvalget.
Mandag den 30. november behandles forslaget i Økonomiudvalget.
Torsdag den 10. december behandles forslaget i Byrådet.
 
Når lokalplanforslaget efterfølgende bliver lagt frem for offentligheden, er der en høringsfrist på 8 uger, hvor alle involverede parter kan fremkomme med ønsker til ændringer, inden forslaget endeligt vedtages af Kommunalbestyrelsen. Herefter er der endnu 4 ugers klagefrist.
 
PBV
Finn HansenNyt om lokalplanen.

17. oktober 2015
Kommunen har nu indbudt bestyrelsen til et møde vedr. den kommende lokalplan.
Mødet er aftalt til mandag den 26. oktober d.å. på rådhuset i Pandrup, og Finn Hansen og undertegnede deltager i mødet.
Mødet afholdes 4 uger forud for den politiske behandling, hvorved vi får mulighed for at få indflydelse på kladden til lokalplanen inden den sendes til behandling i diverse udvalg.
Referat af mødet lægges efterfølgende ud på vores hjemmeside.
Den politiske behandlinger er udskudt i tre uger i forhold til den tidsplan, vi nævnede i bestyrelsens beretning på vores generalforsamling i år.
Den nye tidsplan ser derfor i dag således ud:
Tirsdag den 24. november Teknik- og Miljøudvalget Mandag den 30. november Økonomiudvalget Torsdag den 10. december Kommunalbestyrelsen
PBV
Søren Dam


Opfølgning - generalforsamlingen 2015.

 8. oktober 2015

I notat af 25. august d.å. redegjorde bestyrelsen for de tiltag, som vi havde sat i gang i forbindelse med drøftelserne på årets generalforsamling.
I det efterfølgende vil vi gerne redegøre for, hvad der indtil dato er sket i de fem nævnte sager.
1. Grønt Partnerskab 2015. Som nævnt anmodede vi Naturstyrelsen om at overføre vores ansøgning til januar 2016 puljen. Efterfølgende oplyste Naturstyrelsen os, at det endnu var usikkert, om ordningen Grønt Partnerskab fortsætter i 2016 - det vil blive afgjort i forbindelse med de kommende finanslovs forhandlinger. Endvidere blev oplyst, at kriterierne for at få støtte i givet fald muligvis ville blive ændret.
Status er således i dag, at såfremt ordningen Grønt Partnerskab fortsætter i 2016 og såfremt vi mener at opfylde kriterierne for at få tilskud fra ordningen, da skal vi fremsende en ny ansøgning. Vi følger udviklingen i sagen, og vil i givet fald fremsende en ny ansøgning.
2. Vejforhold. Status er her, at vi mandag den 21. september d.å. fjerne rabatter på Sinnesvej og Sylviavej på de i notatet nævnte strækninger. Vi håber hermed at have løst det væsentligste problem med de tilbage-vendende huller i vejene.
3. Utilsigtet gennemgang fra nabo udstykningen mod syd. Vi har haft en besigtigelse af området sammen med formanden for Grund-ejerforeningen Lille Norge. Formanden var bekendt med de utilsigtede gennemgange til vort område og var enig med os i, at det ikke er i orden. Der var enighed om, at det bedste ville være, om vi sammen kunne finde en løsning på problemet, f.eks. ved at lave en officiel sti mellem vort område og deres område syd for os. Der er imidlertid visse problemer i en sådan løsning, især, at en sådan sti vil skulle gå over private grunde i deres område, idet de i Lille Norge ikke har fælles arealer mellem grundene.
Status er nu, at formanden for Lille Norge tager sagen op i deres bestyrelse, hvorefter han vender tilbage til os.
4. Oversigtsfold på Kettrup Bjerge Vej. Status: Efter vores henvendelse har kommunen nu som vejmyndighed bedt de lodsejere lang vejen, hvor der er problemer med hyben, om at få dem fjernet i henhold til gældende lov.
5. Mountainbike trafik på vore veje. Status: Da det er et generelt problem i sommerhus områderne i kommunen, har vi bedt Sammenslutningen af sommmerhusejere i Jammerbugt Kommune om at tage sig af sagen. Sammenslutningen vil derfor tage sagen op med kommunen på det årlige møde, hvilket finder sted sidst på året.
PBV
Søren Dam


Opfølgning - generalforsamlingen 2015

25. august 2015
Bestyrelsen skal i det efterfølgende redegøre for de tiltag, som vi har gjort i forbindelse med drøftelserne på årets generalforsamling.
1. Grønt Partnerskab 2015. Som bekendt har vi to gange fået afslag på vores ansøgning til Natur-styrelsen om støtte til Grønt Partnerskab 2015. Vores ansøgning opfylder kriterierne for at opnå støtte, og vi har derfor besluttet at få vores ansøgning overført til januar 2016 puljen.

2. Vejforhold. Da vi som ellers planlagt ikke kommer i gang med Grønt Partnerskab 2015 i år, har vi fået midler fri til at gennemføre andre projekter i vort område. Bestyrelsen har vurderet, at et af de mest påtrængende projekter er vedlige-holdelsen af Sinnesvej og Sylviavej. Problemet er her det samme som der tidligere var på Sarasvej, nemlig at vandet flere steder dårligt kan løbe af vejene hvilket medfører, at der hurtigt opstår store huller i vejene. På Sarasvej blev problemet som bekendt delvist løst ved at fjerne de høje rabatter. På Sinnesvej vil vi derfor her i efteråret få fjernet rabatter på strækningen mellem nr. 13 og nr. 15 og på Sylviavej på den lave østlige strækning nedenfor bakken indenfor et samlet budget på 10.000 kr..

3. Utilsigtet gennemgang fra nabo udstykningen mod syd. På generalforsamlingen blev bestyrelsen anmodet om at gøre noget ved det tiltagende problem med, at beboerne i området syd for os er begyndt med at lave deres egne gennemgange og stier fra deres område ind til Sarasvej. Vore medlemmer føler sig ofte generet heraf, idet de utilsigtede stier ofte går tæt op ad sommerhusene. Sommerhusene i området syd for Sarasvej er med i Grundejerforeningen Lille Norge, og bestyrelsen har derfor rettet henvendelse til foreningens bestyrelse med henblik på en drøftelse og løsning af problemet. 
 
4. Oversigtsforhold på Kettrup Bjerge Vej. På det øverste stykke af Kettrup Bjerge Vej gror der mange steder hyben helt ud til vejen og flere steder ud over vejen. På disse steder er der et stigende problem med fremkommeligheden og trafiksikkerheden. Vi har derfor sammen med Grundejerforeningen Saltum Strand, som har mange medlemmer i området, anmodet Jammerbugt Kommune som vej-myndighed om at henstille til grundejerne op til Kettrup Bjerge Vej at få bragt forholdene med bevoksningen ud til vejen i orden i henhold til vejloven.

5. Mountainbike trafik på vore veje. Som drøftet på generalforsamlingen føler mange af os generet af cykel-klubbernes medlemmer, især når de passerer vort område på deres op til tre ugentlige træningsløb med deltagelse af 20 - 30 medlemmer. Problemet hermed forekommer ikke kun hos os, men også i rigtig mange andre sommerhus områder. Vi har derfor bedt Sammenslutningen af sommerhusejere i Jammerbugt Kommune om at tage problemet op med kommunen med henblik på at få klubberne til at afholde deres træningsløb andre steder end i sommerhus områderne. Kommunen har tidligere haft møde med cykelklubberne om mountainbike problemer i kommunen, så det er vores håb, at kommunen også vil være med til at løse problemet med træningsløbene. De hører ikke hjemme i sommer-husområderne.
PBV
Søren Dam


Soldug - Drosera                 

7. august 2015
Den kødædende urt soldug forefindes som mange bekendt også i vores område i en af de mange forskellige arter.
Solduggens blade er besat af såkaldte tentakler, som ligner kirtelhår, men indeholder ledningsvæv i tentaklens stilke og hoved.
Tentakelhovedet udskiller både slim og fordøjelsesvæsker med bl.a. protein-opløsende enzymer.

    
                                                          Soldug                                                                                Soldug med bytte

Insekter og andre smådyr tiltrækkes af de skinnende kirtler og sætter sig derfor gerne på bladene. Her fastholdes de så af slimen og opløses efter-følgende af fordøjelsesvæsken, som dog først udskilles efter en kemisk stimulering fra byttet i form af bl.a. urinsyrer.
Langstilkede tentakler sidder på eller nær bladrandene. Hvis byttet berører dem i kampen om at komme fri bliver de mekanisk stimuleret, hvorved de bøjer sig ind over bladpladen og byttet, som således fastholdes.
Enzymerne fra fordøjelsesvæskerne nedbryder herefter byttes bløddele til aminosyrer. Disse syrer giver dels et næringstilskud til solduggen og dels sikre de en større produktion af spiringsdygtige frø.
Nedbrydningen af byttet varer ofte mange døgn.
Vandnymfen på billedet er således fotograferet tre dage efter at den blev fanget på solduggen, og den var stadig i live efter disse tre dage. På billedet ser man tydeligt tentakler, som omslutter vandnymfen.
Jo - naturen er både smuk og forunderlig, men også til tider farlig og grusom.
PBV
Søren Dam


Nye fotos af sommerfugle

I fauna er tilført mange nye fotos af områdets sommerfugle, alle taget af Peter Bonne Eriksen


Fældning af skoven på Selmavej.

27. juli 2015
På generalforsamlingen den 10. juli blev det vedtaget, at skoven ved Selma-vej skulle fældes.
Fældningen blev efterfølgende af bestyrelsen planlagt til at skulle foregå hen på efteråret, hvor der var færrest folk i sommerhusene og hvor dyrelivet i skoven ville blive generet mindst muligt.
Men skoven er desværre på grund af kommunikationsfejl blevet fældet allerede i dag uden bestyrelsens viden.
Bestyrelsen har nu fået arbejdet indstillet, således at flisningen og stubfræs-ningen først foretages, når vi giver entreprenøren besked herom hen på efteråret.
Bestyrelsen beklager de gener, som den utilsigtede fældning har måtte forårsage medlemmer og turister her midt i sommerferien.
PBV
Søren DamØrnbjerg Golf Cup 2015

Juli 2015
Årets Ørnbjerg Golf Cup blev traditionen tro afholdt i juli måned på Brønderslev Golfklubs anlæg.
Matchudvalget kunne i år glæde sig over, at 17 medlemmer fra foreningen deltog i matchen, som også i år kunne afholdes i et rigtig fint golfvejr.
Det fine vejr afspejlede sig også i en lang række gode scores, og der var derfor lige til sidste hul spænding om match placeringerne.
Matchens resultater blev følgende:
Vinder af vandrepokalen: Torben K. Madsen 30 point
1. plads damer: Annemarie Hørning 30 -
2. plads damer: Bente Lundby 29 -
1. plads herrer: Torben K. Madsen 30 -
2. plads herrer: Peter Bonne Eriksen 28 -
Nærmest flag: Charlotte W. Madsen Peter Bonne Eriksen
Længste drive: Lise Thylkjær Carsten Kærgaard
Fighter præmie: Charlotte W. Madsen Peter Langeland Larsen 
 
Matchen blev afsluttet med en sammenkomst og præmie overrækkelse.
Matchudvalget takker vore sponsorer for præmierne og deltagerne for en god og spændende golfdag i Brønderslev.
Ørnbjerg Golf Cup 2016 spilles lørdag den 9. juli, så reserver allerede nu dagen til denne efterhånden traditionsrige match.
MVH
Matchudvalget.
Søren


Ny udstykning langs Kettrup Bjerge Vej

27. juni 2014
Jammerbugt Kommune har sendt en ny sommerhus udstykning ud i høring, herunder til vores forening.
Høringen omfatter en udstykning af 5 sommerhusgrunde langs den sydlige del af Kettrup Bjerge Vej. Området, hvor udstykningen ønskes foretaget, er i dag en del af den nordlige af de to gårdes jorder lige øst for begyndelsen af Sarasvej. Gården og hermed området ejes af Sivesgaard familien.
Udstykningen fremgår af den viste tegning Udstykningsforslag A.
Bestyrelsen har meddelt kommunen, at foreningen ingen indsigelser har imod udstykningen, men at vi naturligvis er ærgerlige over, at der endnu engang forsvinder et skønt naturområde i Kettrup Bjerge.
PBV
Søren DamSommerfuglen hedepletvinge.


    


23. juni 2015
I notatet fra august 2014 længere nede under foreningsnyt omtalte vi den yderst sjældne sommerfugl hedepletvinge, som vi har haft i vort område i nogle år.
Populationen er sikkert endnu ikke ret stor, så den er ret sårbar overfor vejr og vind, at larverne har føde i form af planten djævelsbid og af, at de ikke bliver taget af fugle.
Det er hvert år på denne tid derfor spændende, om sommerfugle larverne har overlevet vinteren, således at vi får sommerfuglen at se her i midten af juni.
Til stor tilfredshed er de første hedepletvinger nu observeret hos os, og Christian Kelsen har taget en række flotte billeder af sommerfuglen, hvoraf vi her i notatet viser to af billederne.
Som tidligere oplyst, har vi sammen med Jammerbugt Kommune søgt Naturstyrelsen om støtte til gennemførelse af et Grønt Partnerskab projekt med henblik på at forbedre levebetingelserne for hedepletvingen. Svar herom forventes indenfor den næste måned.
PBV
Søren Dam

ØRNBJERG GOLF CUP 2015 

Indbydelse.
 
Er du / I interesseret i at få et spil golf sammen med andre medlemmer af grundejerforeningen – så tilmeld dig / jer til ØRNBJERG GOLF CUP 2015 og helst inden den 6. juli .
 
Program
 
Dato for matchen: Lørdag den 11. juli 2015.
 
Sted: Brønderslev Golfklub.
www. broenderslevgolfklub.dk.
 
Sløjfe: Blå/ Gul.
Herrer Damer
Tee Gul Rød
Slope 126 124
Par 70 74
Meter 5723 4838
 
Tid: 1. bold går ud kl. 9.30
 
Matchform: 18 huller stableford.
Længste drive på blå 9.
Nærmest flaget på gul 7.
 
Deltagere: Medlemmer af Grundejerforeningen Ørnbjerg
 
HCP: Max. 54
 
Greenfee: I hele juli måned betales der i Brønderslev Golfklub kun halvt greenfee - 200 kr.
For spillere med et fleks medlemskab betales der dog normalt greenfee, hvilket vil sige 400 kr.
Matchfee: Ingen
 
Humlebæk i juni 2015.
 
Med venlig hilsen.
Matchudvalget.
 
Søren Dam Mail: soerendam39@gmail.com
Tlf.: 2963 2819


Fugleturen i Kettrup Bjerge den 16. maj.

25. maj 2015
                          
Fredag efter Kristi Himmelfartsdag kl.6.00 samledes 16 morgenfriske deltagere i stille og klart vejr til en fugletur, arrangeret af grundejerforeningen og Peter Bonne Eriksen og med mødested for enden af Sinnesvej.
Peter Bonne fra Sinnesvej, som bekendt er ivrig fuglekigger og medlem af Dansk Ornitologisk Forenings hovedbestyrelse, var turleder.
Turen gik rundt i området sydpå af Sarasvej, videre på sti 100 ind igennem plantagen, forbi guldfiskedammen og tilbage til Kettrup Bjerge Vej, derfra ned ad Sofievej og stien over sletten forbi lunerne, og sluttede efter godt 2 timer på Sinnesvej 31 hos Birgitte og Peter, hvor foreningen var vært til en omgang morgenkaffe for deltagerne.
Vi så og hørte en masse forskellige fugle, hvoraf mange netop er kommet tilbage efter deres vinterophold i Afrika.
Sangerne gjorde sig stærkt bemærket i lydbilledet med blandt andet munk, gærdesanger, tornsanger, løvsanger og gransanger - hver især med deres karakteristiske stemmer, som ofte er eneste mulighed for at opdage og genkende dem. De gemmer sig godt og ser næsten ens ud !
Gøgen var også aktiv på stykket øst for Sarasvej, allerede på udkig efter reder af værtsfugle, nok typisk hos den almindelige engpiber i vort område.
Blandt mejserne så og hørte vi topmejse, blåmejse og sortmejse, men også fuglekongen og træløberen gav lyd fra sig ovre i plantagen.
Der var flere rødstjerter, som sad i toppen af grantræerne med deres forsigtige lidt tøvende sang, overflyvende lille korsnæb og mange landsvaler overalt, bogfinke i færd med at samle redemateriale, adskillige vipstjerter samt både han og hun af dompap. De store drosler som solsort og sangdrossel sås også som forventet, og den nært beslægtede misteldrossel passerede lige over hovedet på os på stien mellem Sofievej og lunerne, mens dens sang sine vemodige strofer.
Christian Kelsen fortalte om tårnfalkene, som yngler i kassen ovre ved hans grund - der er nok unger på vej en af dagene, og fotoskjulet er sat op, så mon ikke vi kan forvente nye flotte billeder til hjemmesidens billedgalleri fra hans side inden længe.
Alt i alt en rigtig dejlig morgen på en dag, hvor solen efterhånden kom godt frem, og hvor deltagerne på turen var enige om, at vi har et pragtfuldt område med bl.a. masser af fugle, der er spændende at følge.
Næsten alle af de arter vi så og hørte på turen kan genopleves i vores billedgalleri over fugle på foreningens hjemmeside ved at gå ind på: området - landskabet - fauna.
Alle billederne fra turen ligger under området - landskabet - fugletur.
MVH
Peter Bonne Eriksen og Søren Dam


Ørnbjerg Golf Cup 2015     

Forvarsel
20. maj 2015
Den årlige og traditionsrige Ørnbjerg Golf Cup for foreningens medlemmer spilles i år lørdag den 11. juli, dagen efter foreningens generalforsamling.
Matchen starter kl. 9.30, og som tidligere spilles der på Brønderslev Golfklubs baner, sløjfen blå /gul.
Program m.v. lægges senere ud på denne hjemmeside.
Så har du tid og lyst til en hyggelig omgang golf sammen med andre med-lemmer af foreningen og på en rigtig fin golfbane, så reserver allerede nu dagen til denne store golf oplevelse.
Med venlig hilsen - og på gensyn.
Matchudvalget
Søren Dam soerendam39@gmail.com 2963 2819


Ny lokalplan Tidsplan

29. april 2015
Jammerbugt Kommune har nu på et møde opstillet nedenstående tidsplan for færdiggørelsen af den kommende lokalplan for vort område.
Udkastet til lokalplanen udarbejdes i kommunens Teknik- og Miljøafdeling, hvorefter udkastet skal behandles politisk.
Der er opstillet følgende tidsplan for den politiske behandling:
Behandling i Teknik- og Miljøudvalget: Mandag den 2. november 2015
- - Økonomiudvalget: Mandag den 9. november 2015
- - Kommunalbestyrelsen: Torsdag den 19. november 2015
Høring: 8 uger
Behandling af høringssvar / endeligt udkast til lokalplanen
Politisk behandling af det endelige udkast, efterfulgt af 4 ugers klagefrist.
Herefter vil vores nuværende deklaration blive aflyst, og den nye lokalplan vil træde i kraft. Tidsmæssigt er vi således vel henne i 2. kvartal 2016.
Kommunen har lovet, at alle foreningens medlemmer vil få tilsendt et papir-kopi af det i november måned vedtagne udkast til lokalplanen.
I den 8 ugers hørings periode vil såvel det enkelte medlem som foreningen have mulighed for at afgive høringssvar.
Når vi har modtaget udkastet, vil bestyrelsen tage stilling til, om vi fra foreningens side skal afgive et fælles høringssvar, som så i givet fald skal til høring blandt foreningens medlemmer og efterfølgende vedtages på en ekstraordinær indkaldt generalforsamling.
Bestyrelsen vil her godt gøre opmærksom på, at vi i 2009 / 2010 gennemførte en lignende høring blandt foreningens medlemmer med henblik på at få vedtaget, hvilke ændringer i den gældende deklaration vi fra foreningens side gerne ville have med i den nye lokalplan.
De af medlemmerne ønskede ændringer blev vedtaget som Bilag nr. 1 til dagsordenen på den ordinære generalforsamling den 9. juli 2010.
Sagsbehandleren i kommunens Teknik- og Miljøafdeling er i form af foreningens " Endelig rapport vedr. ændringer i deklarationen " bekendt med foreningens ønsker, og vil så vidt muligt tage hensyn hertil under udarbejdel-sen af udkastet til lokalplanen.
Medens det var relativt enkelt for foreningen at få gennemført ændringer i den nuværende deklaration, vil det blive betydeligt vanskeligere at få gennemført ændringer i lokalplanen. Når vi kommer så langt skal vi derfor virkelig tænke os grundigt om, hvilke krav og muligheder vi gerne vil have med i lokalplanen fra starten af.
PBV
Søren Dam
Grønt Partnerskab - Orientering - Arbejdsdag 
11. november 2011. 
Projektet Grønt Partnerskab forløber stort set som planlagt. 
I september måned fik vi nedskåret den uønskede bevoksning på fællesarealet øst for Sarasvej, ryddet op fra tidligere opgravninger af pilebuske og fliset afskåret grenaffald. 
Så hele området står nu igen flot som et åbent landskab.
I oktober måned nedskar vi det meste af pilebevoksningen på bredden af den østlige lune, idet den i de sidste år dels havde bredt sig for meget, og dels var blevet alt for høj. 
I begyndelsen af november måned fik vi så slået den østlige lune, hjertesøen og klitsøen ved Ørnbjerg. 
Den
n østlige lune blev slået maskinelt ved hjælp af en amfibieslåmaskine. Vi lod det nord-østlige hjørne med tagrør stå, således at der her stadig er mulighed for ænderne at finde rugepladser. 
Lunen står nu igen med et fint åbent vandspejl. Det er imidlertid svært at sige, hvor lang tid der nu vil gå, inden tagrørene ude langs bredden igen bredder sig ud i lunen. Det vi først vil se vokse op igen er uden tvivl padderokkerne ude midt i søen, idet lunen her på det laveste kun er knap en meter dyb.  
Tilbage står nu kun lidt oprydning og bortkørsel af de afslåede materiale.
Hjertesøens kanter blev afrettet manuelt ved slåning med le. Det afslåede materiale blev samlet i bunker på bredden, hvorfra vi nu skal have det fjernet og kørt ud i en container. Under slåningen blev der i øvrigt observeret flere fisk, så vi er nok ved igen at få en bestand op at stå. 
Naturplejeudvalget og bestyrelsen vil følge udviklingen af bestanden nøje, således at vi ikke igen få en overbestand af fisk til skade for hjertsøens vandkvalitet. 
Den tilgroede klitsø ved Ørnbjerg blev slået manuelt med le. Det var kun muligt at slå græsbevoksningen i søen. Vi må derfor på et senere tidspunkt få fjernet de lave pilebuske langs søens bredder, således at vi dels kan få et lidt større vandspejl, end det vi opnåede ved slåningen med le, og dels holder os indenfor de krav, som kommunens biologer har sat til søens størrelse. 
Afbrænding.
Det våde efterår har medført, at vi sandsynligvis må aflyse den planlagte afbrænding i år af en del af fællesarealet øst for Sarasvej. Vi vil i så fald forsøge at få afbrændingen gennemført til foråret.  
Friluftsrådet.
Vores ansøgning til Friluftsrådet om støtte til Grønt Partnerskab projektet resulterede desværre i et afslag, idet Friluftsrådet ikke støtter entreprenørudgifter i forbindelse med naturpleje og oprensning af søer.
Arbejdsdag  lørdag den 26. november.
Vi mangler endnu at udføre en del arbejde i projektet Grønt Partnerskab. 
Naturplejeudvalget og bestyrelsen er derfor i gang med at planlægge en arbejdsdag lørdag den 26. november. 
Arbejdet vil denne gang bestå i følgende: 
- det afskårne materiale fra slåningen af hjertesøen skal køres i trillebøre fra søen ud i en  
 container, som placeres ved betonvejen og så tæt ved broen over grøften som muligt. 
- de selvsåede træer, buske og hyben på sletten mellem Sinnesvej og Sylviavej skal
 skæres ned og samles i bunker, således at vi senere kan få det fliset. 
- bare pletter på sletten tilplantes med hjelm for at forhindre sandflugt. 
- der skal udlægges flis på stien mellem Sinnesvej og Sylviavej på de mest sårbare  
 strækninger 
Vi regner med at starte ved 9.30 tiden, og er vel færdige i løbet af 3-4 timer afhængigt af, hvor mange vi bliver. 
Flere oplysninger om arbejdsdagen på et senere tidspunkt.
Så har du / I tid og lyst til at give en hånd med lørdag den 26. november, må i gerne kontakte mig på mail eller telefon. 
PBV
Søren Dam
98 80 09 26
soerendam@mail.dk 

Grønt Partnerskab -  Naturpleje 
 3. juni 2011 
Foreningen har med Jammerbugt Kommune som partner indgået et Grønt Partnerskab med Naturstyrelsen. 
Grønt Partnerskab ordningen er en del af Naturstyrelsens naturprojekt pakke, som har til formål at værne om Danmarks natur og miljø og sikre et varieret og robust plante- og dyreliv i fremtiden.  
Et Grønt Partnerskab er således en bestemt måde at arbejde sammen på, når en gruppe på to eller flere parter ønsker at gennemføre et lokalt projekt med støtte fra Naturstyrelsen.
Et projekt skal, for at kunne få støtte, være til gavn for naturen, for friluftslivet eller bibringe en viden om naturen.   
Et projekt støttes med op til 50% af de samlede udgifter til projektet og forudsætter, at parterne selv deltager med frivilligt ulønnet arbejdstimer som et væsentligt aspekt, samt med finansiering af restbeløbet.
Det projekt, som vi har fået støtte til at gennemføre, omhandler seks delprojekter: 
1.    Oprensning af den delvist tilgroede østlige sø.
Oprensningen vil blive foretaget maskinelt ved hjælp af en amfibium båd, som kan skære ned til 3 meters dybde.
2.    Manuel oprensning af Hjertesøen. 
3.    Gendannelse af Klitsøen ved Ørnbjerg.
Vi får kun lov til at gendanne en mindre del af Klitsøen. 
4.    Nedskæring af pilebevoksning og flisning af grenaffald herfra langs bredden af den tilgroede sø syd for Hjertesøen. 
5.    Nedskæring og flisning af uønsket bevoksning som gran, fyr, pil og hyben på det ca. 6 ha. store hede-, eng-, og mose areal øst for Sarasvej samt på Sletten mellem Sinnesvej og Sylviavej. 
6.    Afbrænding af ca. 2 ha. græshede øst for Sarasvej med henblik dels på at få lyngen tilbage i større omfang end nu, og dels for at fremme en mere varieret flora af lyselskende arter.  
I dette delprojekt indgår, at Falck stiller med en tankvogn og to brandmænd, og at afbrænding ledes af indsatslederen fra beredskabet i kommunen, som også står med ansvaret for afbrændingen.  
Foreningen stiller med ca. 10 frivillige, som ” bevæbnes ” med branddaskere. 
De samlede projektomkostninger beløber sig i henhold til de indhentede tilbud til
46.160 kr., og vi har af Naturstyrelsen fået tilsagn om et tilskud på 23.080 kr. 
Et tilsvarende beløb skal finansieres af foreningen, ligesom tilskuddet er betinget af, at vi som anført i ansøgningen udfører 140 timers frivilligt ulønnet arbejde. 
Friluftsrådet har en ordning, hvor de ved hjælp fra Tips og Lotto midlerne støtter natur-projekter, og det er her en stor fordel, såfremt der er tale om et Grønt Partnerskab projekt som vort. 
Vi har derfor ansøgt Friluftsrådet om et tilskud på restbeløbet på de 23.080 kr.  
Såfremt vi også får tilskuddet fra Friluftsrådet, vil vi prøve at få gennemført hele projekt i løbet af efteråret. 
Såfremt vi ikke får tilskuddet, tillader vores økonomi næppe, at vi gennemfører hele projektet i år, og vi kommer derfor til at udskyde en del heraf til næste forår. 
Naturstyrelsen lægger i sådanne projekter stor vægt på, at de forløber over en årrække. I vores ansøgning har vi derfor sammen med kommunen opstillet en plan over, hvilke projekter under Grønt Partnerskab ordningen vi gerne vil have gennemført fremover. 
I 2012 vil vi ansøge om tilskud til et genopretningsprojekt vedrørende vore skove og plantager, som efterhånden jo er ved at være 40 år gamle. 
Kommunen har folk med stor faglig viden om skovpleje og skovrejsning, og det er planen at disse fagfolk skal udarbejde en handlingsplan for skovplejen og skovrejsningen for de næste 5-10 år. Foreningen vil herefter følge op med rydning og nyplantninger. 
I 2014 / 2015 påtænker vi at få den tilgroede sø syd for Hjertesøen opgravet. 
Det har længe været et ønske at få denne sø reetableret. Årsagen til, at vi endnu ikke har fået det gjort er, at det vil være en ret bekostelig affære, som foreningen ikke selv magter økonomisk.  
Men kan vi få støtte fra Naturstyrelsen, Friluftsrådet og eventuelt fra diverse fonde mener vi, at det er et rigtig godt projekt at få gennemført. 
Først på efteråret vil vi efterlyse medlemmer, som kunne tænke sig at deltage med frivilligt ulønnet arbejdskraft, og vi håber, at mange har lyst til at deltage hermed i projektet. 
Naturplejeudvalget / Bestyrelsen 
Helle Poulsen / Søren Dam

-          at der opsættes informations skilte på pladsen.
-          at der opsætte video overvågning, som kommunen har gode erfaringer med på andre pladser.
-          at folk, som henkaster affald på pladsen, får en regning for bortkørsel af affaldet.
-          at der i grovere tilfælde vil der ske en anmeldelse til politiet med henblik på et bøde forlæg.     
Der var enighed om at gennemføre kommunens forslag. 
Såfremt dette ikke løser problemet, er der nok størst sandsynlighed for, at pladsen nedlægges. 
PBV / Søren Dam

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu