Referat - Oernbjerg

Gå til indhold

Hoved menu:

Referat

Generalforsamling

Grundejerforeningen Ørnbjerg.
 
Protokol over ordinær generalforsamling, afholdt fredag, den 7. juli 2017 på Camping Rolighed, Grønhøj Strandvej 35, Ingstrup.
 
Referent: Finn Hansen, sekretær.
  
Dagsorden:
 
1. Valg af dirigent.
 
2. Bestyrelsens beretning v/formand Peter Bonne Eriksen.
3. Aflæggelse af regnskab for 2016 v/kasserer Erik Støwe.
 
4. Rettidig indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag
5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2018 v/ kasserer Erik Støwe .
6. Valg af formand.
Formanden modtager genvalg.
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg: Erik Støwe modtager genvalg
Philip Davidsen ” ”
8. Valg af suppleanter.
Suppleanter: Jytte Borghus modtager genvalg
Knud Østergaard “ “
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg: Hans Dahl – revisor. modtager genvalg
Poul Erik Sørensen – revisor suppleant. modtager ikke genvalg
10. Eventuelt.
 
Peter Bonne Eriksen bød velkommen til såvel ”gamle” som ”nye” ansigter og bifaldt det fortsat store fremmøde. 
 
Mødet startede herefter med afsyngelse af ”Se, det summer af sol over engen”. 
Herefter gik man over til dagsordenen.
 
Ad 1.
Bestyrelsen foreslog William Bluhme. William blev enstemmigt valgt med applaus.
 
Ad 2.
Der var enkelte bemærkninger til vejenes tilstand, især de efter nogles mening forholdsvis mange huller, hvilket måske skyldtes mangel af tilstrækkeligt fint materiale . Ligeledes var der bemærkninger til, at bevoksningen igen er ved at brede sig ud over vejen. Dette gælder også stien for enden af Sarasvej.
Omkring grøfterne var der en bemærkning til manglende oprensning. Kommunen har efter det oplyste renset rørafgangen fra Selmavejområdet med tilsyneladende godt resultat. Ligeledes blev det oplyst, at drænsystemet på Sarasvej i år var blevet spulet meget omhyggeligt under tilsyn af et foreningsmedlem, hvor meget sand var blevet fjernet fra systemet. Et tungt kloakrør er ved Sarasvejs udmunding skredet ned i grøften og hindrer dermed vandets frie løb.
Der var en bemærkning om, at det ikke var tilfredsstillende, at lunerne ikke var renset op, og at bestyrelsen var indstillet på at følge kommunens biologer vedrørende det hensigtsmæssige i ikke at foretage oprensning af hensyn til den fortsatte udbredelse af flora og fauna. Problematikken vedrørende hybenroser blev også nævnt, og her slog Peter til lyd for, at den enkelte grundejer også bærer et ansvar for plantens udbredelse og overlevelse. Får til afgræsning blev også nævnt, men var samtidig problematisk grundet den nødvendige hegning.
Beretningen, der var Peters første som ny formand for foreningen, blev derefter enstemmigt vedtaget med applaus.
 
Ad 3.
Der var en enkelt kommentar til udgifterne til porto, der synes høj; men ikke alle medlemmer har endnu en mailadresse, hvilket begrunder beløbets størrelse.
Regnskabet blev godkendt med applaus.
 
Ad 4.
Der er ikke indkommet forslag.
 
Ad 5.
Budgettet blev enstemmigt godkendt.
 
Ad 6.
Formanden blev genvalgt med applaus.
 
Ad 7.
Såvel Erik Støwe som Philip Davidsen blev enstemmigt genvalgt.
 
Ad 8.
Såvel Jytte Borghus som Knud Østergaard blev enstemmigt genvalgt.
 
Ad 9.
Hans Dahl blev enstemmigt genvalgt.
Som ny revisorsuppleant blev Susanne Hauberg, Sinnesvej 5 valgt.
 
Ad 10.
 
· Der var spørgsmål om udbringning af post ved midlertidige adresseændringer. Posten udbringes efter det oplyste hver dag undtagen lørdag og søndag.
· Der blev efterlyst mulighed for at bringe emner på banen uden for dagsordenen. Dirigenten påpegede, at det jo var det, vi havde punktet evt. til.
· Der var en opfordring til for enhver grundejer at sørge for, at renovationsstativer var ordentlig fastgjort på grund af den stærke blæst i vores område, ikke mindst i vinterhalvåret, idet mange stativer i den forgangne vinter var væltet.
 
Generalforsamlingen sluttede med afsyngelse af ”En yndig og frydefuld sommertid”.
 
 
 
Uden for protokollen kan oplyses, at næste års generalforsamling finder sted fredag, den 6. juli 2018.
 
Ligeledes kan oplyses, at Ørnbjerg Golf Cup 2018 finder sted lørdag, den 7. juli 2018.
 
 
 
 
………………….. ………………….
 
William Bluhme Peter Bonne Eriksen

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu