Referat - Oernbjerg

Gå til indhold

Referat

Generalforsamling


Grundejerforeningen Ørnbjerg.
 
 
Protokol over ordinær generalforsamling, afholdt fredag, den 6. juli 2018 på Camping Rolighed, Grønhøj Strandvej 35, Ingstrup.
 
 
Referent: Finn Hansen, sekretær.
 
 
 
Dagsorden:
 
 
 
   
 1. Valg af dirigent.
 
 
   
 1. Bestyrelsens beretning  v/formand Peter Bonne Eriksen.
 
 
 
   
 1. Aflæggelse af regnskab for 2017 v/kasserer Erik Støwe.
 
 
   
 1. Rettidig indkomne forslag.
 
 
·         Bestyrelsen foreslår ændringer i foreningens vedtægter (vedhæftet som bilag)
 
·         Kirsten Wisborg fremsender i 2 skrivelser forslag til ændringer af foreningens vedtægter (vedhæftet som 2 bilag)
 
          
 
 
   
 1. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2019 v/ kasserer Erik Støwe .
 
    
 
   
 1. Valg af formand.
 
Formanden modtager genvalg.
 
 
   
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 
På valg:  Finn Hansen modtager genvalg
 
                     
 
   
 1. Valg af suppleanter.
 
Suppleanterne  Jytte Borghus  og  Knud Østergaard er ikke på valg i år.
 
 
   
 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 
På valg:  Hans Dahl – revisor modtager genvalg
 
             Susanne Hauberg  – revisor suppleant modtager genvalg
 
         
 
   
 1. Eventuelt.
 
 
 
Formanden Peter Bonne Eriksen bød velkommen til generalforsamlingen og påskønnede den store tilslutning med ca. 70 deltagere. Derefter foreslog han, at vi traditionen tro startede med at synge, og vi lagde ud med ”En yndig og frydefuld sommertid.”
 
 
Herefter kunne man gå over til dagsordenen.
 
 
Ad 1.
 
Bestyrelsen pegede på William Bluhme som dirigent. Der var ikke andre forslag, så William blev valgt med applaus.
 
Han kunne oplyse, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og derfor beslutningsdygtig. Derefter blev ordet overgivet til Peter.
 
 
Ad 2.
 
Efter Peters fremlæggelse foreslog dirigenten, at eventuelle bemærkninger blev behandlet i den rækkefølge efter emner, som fremgik af beretningen.
 
                     
 
                     Veje og anlæg.
 
                     Torsten Lassen ønskede en mindre stenstørrelse i forbindelse med
                     vejvedligeholdelsen, idet de store sten efter hans opfattelse blev kastet
                     ud til siderne.
 
                     
 
Bredbånd.
 
Der blev givet udtryk for stor tilfredshed med det nyetablerede fibernet.
 

Lokalplan.
 
Der var ingen bemærkninger til dette punkt.
 
 
Foreningens hjemmeside og e-kommunikation.
 
·         Der var et ønske om, at medlemmernes mailadresser distribueres til medlemmerne, idet det ikke var tilstrækkelig tilfredsstillende med muligheden for at hente adresserne på hjemmesiden. Ønsket blev begrundet  med, at det bedre åbnede muligheden for at kunne kommunikere med hinanden. Adresserne blev lovet forsøgt udsendt til alle med en mailadresse. N.B. Bestyrelsen har efterfølgende drøftet, om en sådan distribution vil være i overensstemmelse med Persondataforordningen og har konkluderet, at det er den ikke. Bestyrelsen må derfor henvise til den lukkede del af hjemmesiden, hvis man har brug for mailadresserne.
 
·         Der var et ønske om mere hjælp til at kunne vælge de i henhold til lokalplanen korrekte farver på ejendommene, idet dette tilsyneladende synes noget vanskeligt. I påkommende tilfælde vil man altid kunne rådføre sig med bestyrelsen forud for indkøb  af maling, ligesom John Borghus på Sinnesvej 3 tjenstvilligt stiller sin ekspertise til rådighed.
 
 
Persondataforordningen (GPDR).
 
Der var ingen bemærkninger til dette punkt.
 
 
Naturpleje og naturstatus samt Afgræsningsprojektet blev af dirigenten foreslået behandlet som ét punkt.
 
·         Kirsten Wisborg indledte med at rose formanden for en god og sober beretning. Hun fremførte derefter sine tidligere tilkendegivne synspunkter om at respektere ejendomsretten.
 
·         Bent Trangbæk var glad for beretningen og for beslutningen om afgræsningsprojektet, og han ville være ked af det, hvis konsekvenserne af formandens bemærkninger i tilknytning til projektet ville resultere i, at bestyrelsen stopper. Han høstede stor applaus for sine kommentarer.
 
·         Kirsten Wisborg spurgte ind til bestyrelsens juridiske assistance i tilknytning til afgræsningsprojektet. Peter henviste til advokat Per Nielsen, der udover at være advokat(H) er formand for sammenslutningen af sommerhusejere i Jammerbugt Kommune. En af Per Nielsens hovedkonklusioner er, at stemmetallene fra den ekstraordinære generalforsamling gør, at bestyrelsen er forpligtet til at gå videre med sagen. Endvidere vil de mange beslutninger om fællesarealerne, der gennem snart 40 år har fundet sted uden problemer, støtte bestyrelsen i nærværende projekt. Endvidere gentog Peter, hvad han havde redegjort for i beretningen omkring kontakten til Jammerbugt Kommune inklusive dens juridiske konsulent, der har tilkendegivet, at kommunen ikke er en del af afgræsningsprojektet udover tilsynsforpligtelsen, ligesom han atter understregede bestyrelsens holdning til et eventuelt civilretligt søgsmål, rejst mod bestyrelsen. I den forbindelse blev også den tidligere fældning af skoven ved Selmavej atter omtalt, hvor Peter ligeledes med henvisning til beretningen redegjorde for dette projekt. Ved samme lejlighed redegjorde Bent Trangbæk for den tidligere formands rolle i denne sag.
 
 
Herefter blev beretningen godkendt med applaus.
 
 
Ad 3.
 
Kassereren Erik Støwe gennemgik regnskabet, der blev godkendt med applaus.
 
 
Ad 4.
 
Dirigenten forespurgte inden afstemningen, om der var medlemmer, der ønskede skriftlig afstemning. Kirsten Wisborg ønskede, at skriftlig afstemning skulle finde sted, hvilket ønske dirigenten efterkom. Dirigenten gjorde endvidere opmærksom på, at når der var tale om vedtægtsændringer, krævedes der i henhold til vedtægternes §11 2/3 af de afgivne stemmer for et forslag, for at det kunne vedtages. Herefter gennemgik dirigent og bestyrelsesformand bestyrelsens forslag til ændringer i vedtægterne. I den forbindelse ønskede Kirsten Wisborg vedrørende vedtægternes §3 ført til protokols, at varetagelsen af medlemmernes nuværende og fremtidige interesser skal ske i respekt for det enkelte medlems juridiske rettigheder. Endvidere kunne bestyrelsen efter lidt debat om §20 tilslutte sig følgende ændrede ordlyd: ”Ingen vedtægtsbestemmelse må være i strid med tinglyste deklarationer/lokalplaner eller nogen kommunal vedtægt.”
 
Efter udpegning af Kirsten Wisborg og Jytte Borghus som stemmeoptællere kunne afstemningen foretages. Resultatet var som følger:
 
 
For forslaget stemte 34
 
Imod forslaget stemte 11
 
 
Forslaget blev således vedtaget.
 
 
Kirsten Wisborg blev herefter anmodet om at redegøre for sit første forslag, der bestod af 2 del-forslag, dels et forslag om tidspunktet for afholdelse af generalforsamlinger, og dels et forslag om ændring i antallet af fuldmagter, som det enkelte medlem kunne tildeles. Denne problematik gav i sig selv anledning til en debat om, hvorvidt der skulle stemmes om ét eller to forslag. Debatten endte med, at der blev stemt om forslagene hver for sig. Da Kirsten selv var forslagsstilleren, blev hun som stemmeoptæller erstattet af Torsten Lassen.
 
Peter redegjorde for, hvorfor bestyrelsen ikke kunne anbefale Kirstens forslag vedtaget. Afstemningsresultatet var som følger:
 
 
For forslagets første del stemte 10
 
Imod forslagets første del stemte 34
 
Der var én blank stemme
 
 
Forslaget var dermed faldet.
 
 
For forslagets anden del stemte 10
 
Imod forslagets anden del stemte 34
 
Der var én blank stemme
 
 
Forslaget var dermed faldet.
 
 
Herefter uddybede Kirsten Wisborg sit andet forslag omhandlende en detaljering af handlemulighederne i forbindelse med naturplejen på fællesarealerne, ligesom Peter redgjorde for, hvorfor bestyrelsen ikke kunne anbefale Kirstens forslag vedtaget. Afstemningsresultatet var som følger:
 
 
For forslaget stemte 12
 
Imod forslaget stemte 29
 
Der var 4 blanke stemmer
 
 
Forslaget var dermed faldet.
 
 
Ad 5.
 
Erik fremlagde budgetforslaget med uændret kontingent på 750 kr./medlem.
 
Der var spørgsmål til udgifterne til naturvejleder, bestyrelsesansvarsforsikring samt generalforsamling/40 års jubilæum. Peter besvarede spørgsmålene. Det er ikke hvert år, at foreningen har udgifter til naturvejleder. Bestyrelsen havde på baggrund af det seneste års forløb set sig nødsaget til at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring i håbet om, at den aldrig kommer i brug. Det er bestyrelsens opfattelse, at mange medlemmer, i lighed med, hvad der skete til foreningens 25 års jubilæum, vil være interesserede i en festligholdelse af denne milepæl, hvor der for de deltagende også må påregnes en vis egenbetaling. Deltagelse er naturligvis frivillig.
 
Herefter blev budgettet godkendt med overvældende flertal med kun en enkelt stemme imod.  
 
Ad 6.
 
Peter Bonne Eriksen blev genvalgt med applaus.
 
Ad 7.
 
Finn Hansen blev genvalgt med applaus.
 
Ad 8.
 
Suppleanterne Jytte Borghus og Knud Østergaard er ikke på valg i år.
 
Ad 9.
 
Hans Dahl og Susanne Hauberg blev begge genvalgt med applaus.
 
Ad 10.
 
·         Jytte Borghus gav udtryk for, at hun synes, at det har været et – som hun udtrykte det – træls forår, hvor tilsyneladende flere medlemmer har været sure på hinanden. Hun appellerede til, at vi alle opfører os ordentligt over for hinanden.
 
·         Martin Rytter gjorde sig til talsmand for, at det vil være umuligt at færdes på det areal, der er foreslået til afgræsning med de store køer med lange horn. Peter kunne berolige ham med, at der er tale om mindre kvæg, f.eks. af typen Dexter, der ikke har horn og på ingen måde er farlige at færdes blandt, hvilket han selv har erfaring for.
 
 
Herefter afsluttedes generalforsamlingen med afsyngelse af ”Danmark, nu blunder den lyse nat”.
 
 
 
 
 
Uden for protokollen kan oplyses, at næste års generalforsamling finder sted fredag, den 5. juli 2019.
 
 
Ligeledes kan oplyses, at Ørnbjerg Golf Cup 2019 finder sted lørdag, den 6. juli 2019.
Tilbage til indhold